คณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์

ประธานกรรมการ

IMG_8419

คณบดีคณะสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ

  +66 55 96 1901

napisaw@nu.ac.th

กรรมการ

Putithada560-312

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ดร.พุธิธาดา เดชพิทักษ์

+66 5596 – 1903, 1974

ajngeg@hotmail.com

Udomporn_64-08

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล

+66 5596 1904

udompornt@hotmail.com

oratais

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและส่งเสริมพหุวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรไท โสภารัตน์

+66 5596 – 1987

soparat@hotmail.com, oratais@nu.ac.th

attitpo

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช

+66 5596 1905

aixy1982@gmail.com

picProfile-Phitsanu-67-02

หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

รศ. ดร. พิษนุ อภิสมาจารโยธิน

+66 5596 1957

phitsanua@nu.ac.th

lecturerPsycho2020-aj-jew

หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา

ผศ.ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร

+66 5596 1970

kantabhata@nu.ac.th

polsci-Watcharabon2

หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษา

+66 5596 1991

watcharabonb@nu.ac.th

หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์

ผศ.สุพรรณี เกลื่อนกลาด

+66 5596 1935

jeabfy@hotmail.com

IMG_8419

ผู้อำนวยการสถานประชาคมอาเซียนศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ

  +66 55 96 1901

napisaw@nu.ac.th

รศ. ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล

+66 5596 1940

ajtop_1@hotmail.com

ผศ.ดร.ณัฏฐินี ปิยะศิริพนธ์

+66 5596 2226

natthineep@nu.ac.th

กรรมการและเลขานุการ

นางสกาวรัตน์ โชติรัตนศักดิ์

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์

055 96 1910
sakowruds@nu.ac.th
คลิกเพื่อดูภาระงาน