โครงการ BCG (U2T for BCG)

     กำหนดการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) คณะสังคมศาสตร์ รอบที่ 3

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น.

ตำบล: บางระกำ

  • ผู้สัมภาษณ์: ผศ. ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ

*คำชี้แจง
     เมื่อผู้สัมภาษณ์เข้าระบบการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ให้ปฏิบัติ ดังนี้

  1. ให้ผู้เข้าสัมภาษณ์เปลี่ยนชื่อของตนเองให้ตรงกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ดังนี้
    ตัวอย่าง: ลำประดา-ชื่อ นามสกุล
  2. รอเรียกชื่อสัมภาษณ์ในห้องประชุมหลัก กรรมการจะเชิญท่านเข้าสัมภาษณ์ในห้องย่อยของท่านตามลำดับ ให้ท่านกด “เข้าร่วม” เพื่อรับการสัมภาษณ์
  3. เมื่อกรรมการสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อย ให้ผู้เข้าสัมภาษณ์ กดออกจากการประชุมได้ และรอตรวจสอบผลการสัมภาษณ์ได้ที่ e-mail ของท่าน
1655434283_U2T

กำหนดการสัมภาษณ์

0
กรกฎาคม 2565
+ ลำประดา
+ บ้านพร้าว

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวนันทรักษ์ เพ็งศิริ

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 055 96 8674
 nuntarukp@nu.ac.th

***หมายเหตุ

ประชุมออนไลน์ด้วยแพลตฟอร์ม