ชมรม NU – MUN

นางสาวกรกนก เอี่ยมละออ

ประธานชมรม

รหัสนิสิต 65240074
Email : Kornkanoki65@nu.ac.th

นายเสฎฐวุฒิ โสภาเจริญ

รองประธานชมรม

รหัสนิสิต 65244447
Email : sekthawuts65@nu.ac.th

นางสาวภัทรานิษฐ์ ศีลลา

รองประธานชมรม

รหัสนิสิต 65243181
Email : Pattranits65@nu.ac.th

นายธุวานนท์ สุรเดชานันท์

คณะกรรมการชมรม

รหัสนิสิต 66241834
Email : thuwanons66@nu.ac.th

ชมรมกีฬา

นายกรณ์ดนัย ทาปง

ประธานชมรม

นายณัฐพงศ์ ภารังกูล

รองประธานชมรม

นางสาวอิศวีร์พร อ่อนเลิศ

เลขานุการ

นายธนวัฒน์ กาญจนชม

หัวหน้าฝ่ายสถานที่

นายนภพล เปลี่ยนวงค์

หัวหน้าฝ่ายประสานงาน

นางสาวปรีชญา บรรณเภสัช

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

นางสาวสุปรียา สารทิม

กรรมการฝ่ายทะเบียน

นางสาวณัฐกรานต์ คงไพสันต์

กรรมการฝ่ายทะเบียน

นายธนวัฒน์ สโมสร

หัวหน้าฝ่ายโสต

นางสาวอภิกขณา กรัดคล้ำ

กรรมการฝ่ายโสต

นายสุทิน ภักดี

กรรมการฝ่ายสถานที่

นายวัชระ ฤทธิชู

กรรมการฝ่ายสถานที่

นายณัฐวุฒิ สังจันทร์

กรรมการฝ่ายสถานที่

นางสาวรุ่งเรือง พลชา

กรรมการฝ่ายสถานที่

นางสาวรณิฐา บางบุญ

กรรมการฝ่ายสถานที่

นางสาวปรารถนา บุญประกอบ

กรรมการฝ่ายจัด

นายนนทกานต์ ตองติดรัมย์

กรรมการฝ่ายจัด

นายปิยะวัตร เมฆกล่อม

กรรมการฝ่ายจัด

นายภาสพงศ์ กองวัง

กรรมการฝ่ายจัด

นายธนาพงษ์ หลวงฤทธิ์

กรรมการฝ่ายจัด

ชมรมจิตวิทยา

นางสาวศศิธร วังสุวรรณ

ประธานชมรมจิตวิทยา

นายทวิทวัส รู้ทวีผล

รองประธานชมรม

นางสาวมาลินี ลีลาศีลธรรม

รองประธานชมรม

นางสาวปรัชญาภรณ์ จรัสแสง

เลขานุการ

นางสาวจินันภา สุกใส

ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ

นางสาวจิดาภา จารุสาร

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

นางสาวพรนภัส จารุสาร

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

นางสาวรินทร์ลดา ทองแสง

ประธานกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล

นางสาวฉัฐชนก เดชรักษา

ประธานกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล

นายธนพงศ์ โพธิ์แก้วกีรติ

ประธานกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล

นางสาววนมารินทร์ แดงทองดี

ประธานฝ่ายกิจกรรม

นางสาวบุณยาพร สุขเกษม

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม

นางสาวรวิวรรณ อริยพรพรหม

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม

ชมรมประวัติศาสตร์

นายกัมปนาท บรรลือ

ประธานชมรมประวัติศาสตร์

นายรัชพล อุปเสน

รองประธานชมรม

นางสาวธีราภรณ์ พงษ์ไทย

เลขานุการ

นางสาวณัฐมน ชัยบัณฑิตย์

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวปภาวดี จันทับ

เหรัญญิก

นางสาวประกายดาว ตันบุตร

คณะกรรมการ

นายธนพนธ์ สิงห์เถื่อน

คณะกรรมการ

นายทศทิศ ผลธรรมปาลิต

คณะกรรมการ

นายวีระพัฒน์ จอส

คณะกรรมการ

ชมรมรัฐศาสตร์

นายสิทธิโชค ปานจรูญรัตน์

ประธานชมรมรัฐศาสตร์

นายภัทรดนัย สิงห์วี

รองประธานชมรม

นางสาวศศิญาภรณ์ หนูเมือง

เหรัญญิก

นางสาวชนิดาภา ยะปะนันท์

เลขานุการ