ใต้ร่มราชพฤกษ์:

Center of Excellence of ASEAN Community Studies Staff

รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านประชาคมอาเซียนศึกษา

ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช

+66 5596 1905

aixy1982@gmail.com

นางสาวนันทรักษ์ เพ็งศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร.055 96 8679

  nuntarukp@nu.ac.th