แนวปฏิบัติและรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์

สำหรับการให้บริการยืมเพื่อใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงาน/โครงการของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ที่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดหาให้บริการ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน โครงการ/กิจกรรม หรือเพื่อประโยชน์
ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เท่านั้น ไม่สามารถยืมไปใช้ส่วนตัวได้

2. ผู้มีสิทธิในการขอรับบริการยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ บุคลากรและนิสิตของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หากเป็นนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ต้องมีบุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ที่มีส่วนรับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องเป็นผู้รับรองการยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ โดยสามารถกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอรับบริการยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ คณะสังคมศาสตร์ (กรณี หากบุคคลภายนอกมีความประสงค์ในการขอรับบริการยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ ให้ทำบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ฯ โดยเรียนถึงคณบดีคณะสังคมศาสตร์)

3. ให้ผู้ขอรับบริการฯ ส่งแบบฟอร์มขอรับบริการยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์
ก่อนจัดโครงการ/กิจกรรม ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ โดยให้หน่วยประชาสัมพันธ์ งานยุทธศาสตร์และบุคคล
ดำเนินการเสนอแบบฟอร์มให้แก่ หัวหน้างานผู้ควบคุมดูแล หัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ ผู้ช่วยคณบดี คณะสังคมศาสตร์ เพื่อลงนามรับทราบ และลงนามอนุมัติโดยรองคณบดีฝ่ายบริหาร

4. ผู้ยืมต้องไม่ติดตั้งโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือส่งผลเสียหายต่อระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการละเมิด พ.ร.บ.
ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ให้ถือเป็นความผิดส่วนบุคคล โดยผู้ยืมต้องรับผิดชอบ
ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

5.ระยะเวลาในการขอรับบริการให้เป็นไปตามประเภทของวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้งาน ดังนี้
5.1 การยืมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม สามารถยืมได้ตามระยะเวลาของโครงการ/กิจกรรม
5.2 การยืมอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ได้ไม่เกินครั้งละ 5 วันทำการ (สามารถยื่นแบบฟอร์มเพื่อทำการยืมอุปกรณ์ต่อได้ หากไม่มีผู้ใช้งานท่านอื่นแสดงความประสงค์ขอใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวในระยะเวลาเดียวกัน มาก่อนหน้า)

6. การให้บริการจะพิจารณาจากวันที่ส่งแบบฟอร์มขอรับบริการยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และโสตทัศนูปกรณ์ ตามลำดับ

7. ให้หน่วยประชาสัมพันธ์ งานยุทธศาสตร์และบุคคล คณะสังคมศาสตร์ เป็นผู้แนะนำแนวปฏิบัติ
และวิธีการใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ในเบื้องต้นให้แก่ผู้ขอใช้บริการก่อนการนำครุภัณฑ์ฯ
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน โครงการ/กิจกรรม ของคณะสังคมศาสตร์

8. ในกรณีที่ผู้ขอรับบริการฯ ไม่สามารถส่งมอบครุภัณฑ์ฯ กลับคืน หรือหลังจากการส่งมอบครุภัณฑ์ฯ กลับคืนแล้ว หากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ทำการตรวจ Hardware ภายใน 1 วันทำการ และ Software ภายใน 3 วันทำการ แล้วพบว่าครุภัณฑ์ฯ ที่ได้รับกลับคืนไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติในสภาพเดิม เกิดชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ ให้ผู้ยืมเป็นผู้รับผิดชอบจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง
หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่อยู่ในขณะยืม โดยหน่วยประชาสัมพันธ์ งานยุทธศาสตร์และบุคคล จะแจ้งข้อมูลแก่ผู้ขอรับบริการนั้นทราบ จากนั้นนำเรื่อง เข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ในลำดับต่อไป (ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 209)

9. เมื่อครบกำหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันครบกำหนด โดยทำการบันทึกข้อมูลรายการติดตามทวงพัสดุกรณีส่งคืนล่าช้าและรายงานต่อผู้บริหาร (ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 211)

10. ในกรณีที่มีปัญหาการดำเนินการนอกเหนือจากแนวปฏิบัตินี้ ให้คณบดีคณะสังคมศาสตร์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และคำวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด

รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์

* ผู้มีสิทธิในการขอรับบริการยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ บุคลากรและนิสิตของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หากเป็นนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ต้องมีบุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ที่มีส่วนรับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องเป็นผู้รับรองการยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์
โดยสามารถกรอกข้อมูลใน "แบบฟอร์มขอรับบริการยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์" คณะสังคมศาสตร์

(กรณี หากบุคคลภายนอกมีความประสงค์ในการขอรับบริการยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์
ให้ทำบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ฯ โดยให้เรียนถึงคณบดีคณะสังคมศาสตร์)

รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

จำนวน 3ชุด

Lenovo IdeaPad3

iMac 24 with

จำนวน 2 ชุด

iMac 24 with

Macbook Pro 16"

จำนวน 2 ชุด

Macbook Pro 16"

IPAD PRO 12.9" GEN5

จำนวน 2 ชุด

IPAD PRO 12.9" GEN5

ชุดไวท์บอร์ดดิจิทัล (Surface Hub)

จำนวน 7 ชุด

Surface Hub 2S

แว่นตาจำลองภาพ (HoloLens 2)

จำนวน 5 ชุด

HoloLens 2
รายการโสตทัศนูปกรณ์

CANON EOS M50 Mark II

จำนวน 5 ชุด

CANON EOS M50 Mark II

CANON EF-M55-200mm f/3.5-6.3

จำนวน 5 ชุด

CANON EF-M55-200mm f/3.5-6.3

SONY ILCE-7SM3 KIT

จำนวน 2 ชุด

SONY ILCE-7SM3 KIT

SONY FE14 mm. F1.8 GM

จำนวน 2 ชุด

SONY FE 14 mm. F1.8 GM

SONY FE 50mm F2.8

จำนวน 2 ชุด

SONY FE 50mm F2.8

SONY FE 24-70 mm. F2.8 GM

จำนวน 2 ชุด

SONY FE 24-70 mm. F2.8 GM

กล้องบันทึกวีดิโอ

จำนวน 3 ชุด

Handycam SONY 4K

เม้าส์ปากกา

จำนวน 15 ชุด

WACOM CTL-672

หูฟังพร้อมไมโครโฟน USB

จำนวน 15 ชุด

หูฟังพร้อมไมโครโฟน JABRA Evolve 30 V2

ไมโครโฟนติดกล้อง RODE VIEOMIC NTG

จำนวน 7 ชุด

ไมโครโฟนติดกล้อง RODE VIEOMIC NTG

ไมโครโฟนแบบไร้สาย RODE WIRELESS GO II

จำนวน 13 ชุด

ไมโครโฟนแบบไร้สาย RODE WIRELESS GO II

ไมโครโฟนหนีบปกเสื้อ

จำนวน 13 ชุด

ไมโครโฟนหนีบปกเสื้อ RODE LAVALIER GO

ไมโครโฟนสเตอริโอสำหรับฐานเสียบ มัลติฟังก์ชั่น VIDEO MICRO

จำนวน 5 ชุด

ไมโครโฟนสเตอริโอสำหรับฐานเสียบ มัลติฟังก์ชั่น VIDEO MICRO

ไมโครโฟนสำหรับบันทึกเสียงแบบ USB NT-USB MINI

จำนวน 13 ชุด

ไมโครโฟนสำหรับบันทึกเสียงแบบ USB NT-USB MINI

ขาตั้งกล้องแบบมือจับพร้อมฐานเสียบสำหรับไมโครโฟนภายนอก

จำนวน 5 ชุด

ขาตั้งกล้องแบบมือจับพร้อมฐานเสียบสำหรับไมโครโฟนภายนอก

ขาตั้งกล้องดิจิตอล Manfrotto

จำนวน 2 ชุด

ขาตั้งกล้องดิจิตอล Manfrotto

ชุดอุปกรณ์กันสั่นสำหรับกล้องถ่ายภาพ DJI RS 3PRO

จำนวน 4 ชุด

ชุดอุปกรณ์กันสั่นสำหรับกล้องถ่ายภาพ DJI RS 3PRO

อุปกรณ์กระจายภาพและเสียง HDMI Splitter

จำนวน 2 ชุด

อุปกรณ์กระจายภาพและเสียง HDMI Splitter

เครื่อง Live Stream (YoloBox)

จำนวน 2 ชุด

เครื่อง Live Stream (YoloBox)

เครื่องสแกนหนังสือ

จำนวน 6 ชุด

CZUR ET25 PRO

อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เนตแบบพกพา

จำนวน 2 ชุด

อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เนตแบบพกพา

JBL PARTY BOX ON THE GO

จำนวน 3 ชุด

ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่

LOGITECH BRIO 4K WEBCAM

จำนวน 9 ชุด

กล้อง Webcam

Drone DJI MINI 2 PRO

จำนวน 1 ชุด

Drone DJI MINI 2 PRO

ชุดไฟสตูดิโอสำหรับงานถ่ายภาพ

จำนวน 2 ชุด

ชุดไฟสตูดิโอสำหรับงานถ่ายภาพ