แนวปฏิบัติและรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์

สำหรับการให้บริการยืมเพื่อใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงาน/โครงการของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ที่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดหาให้บริการ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน โครงการ/กิจกรรม หรือเพื่อประโยชน์
ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เท่านั้น ไม่สามารถยืมไปใช้ส่วนตัวได้

2. ผู้มีสิทธิในการขอรับบริการยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ บุคลากรและนิสิตของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หากเป็นนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ต้องมีบุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ที่มีส่วนรับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องเป็นผู้รับรองการยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ โดยสามารถกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอรับบริการยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ คณะสังคมศาสตร์ (กรณี หากบุคคลภายนอกมีความประสงค์ในการขอรับบริการยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ ให้ทำบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ฯ โดยเรียนถึงคณบดีคณะสังคมศาสตร์)

3. ให้ผู้ขอรับบริการฯ ส่งแบบฟอร์มขอรับบริการยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์
ก่อนจัดโครงการ/กิจกรรม ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ โดยให้หน่วยประชาสัมพันธ์ งานยุทธศาสตร์และบุคคล
ดำเนินการเสนอแบบฟอร์มให้แก่ หัวหน้างานผู้ควบคุมดูแล หัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ ผู้ช่วยคณบดี คณะสังคมศาสตร์ เพื่อลงนามรับทราบ และลงนามอนุมัติโดยรองคณบดีฝ่ายบริหาร

4. ผู้ยืมต้องไม่ติดตั้งโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือส่งผลเสียหายต่อระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการละเมิด พ.ร.บ.
ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ให้ถือเป็นความผิดส่วนบุคคล โดยผู้ยืมต้องรับผิดชอบ
ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

5.ระยะเวลาในการขอรับบริการให้เป็นไปตามประเภทของวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้งาน ดังนี้
5.1 การยืมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม สามารถยืมได้ตามระยะเวลาของโครงการ/กิจกรรม
5.2 การยืมอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ได้ไม่เกินครั้งละ 5 วันทำการ (สามารถยื่นแบบฟอร์มเพื่อทำการยืมอุปกรณ์ต่อได้ หากไม่มีผู้ใช้งานท่านอื่นแสดงความประสงค์ขอใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวในระยะเวลาเดียวกัน มาก่อนหน้า)

6. การให้บริการจะพิจารณาจากวันที่ส่งแบบฟอร์มขอรับบริการยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และโสตทัศนูปกรณ์ ตามลำดับ

7. ให้หน่วยประชาสัมพันธ์ งานยุทธศาสตร์และบุคคล คณะสังคมศาสตร์ เป็นผู้แนะนำแนวปฏิบัติ
และวิธีการใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ในเบื้องต้นให้แก่ผู้ขอใช้บริการก่อนการนำครุภัณฑ์ฯ
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน โครงการ/กิจกรรม ของคณะสังคมศาสตร์

8. ในกรณีที่ผู้ขอรับบริการฯ ไม่สามารถส่งมอบครุภัณฑ์ฯ กลับคืน หรือหลังจากการส่งมอบครุภัณฑ์ฯ กลับคืนแล้ว หากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ทำการตรวจ Hardware ภายใน 1 วันทำการ และ Software ภายใน 3 วันทำการ แล้วพบว่าครุภัณฑ์ฯ ที่ได้รับกลับคืนไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติในสภาพเดิม เกิดชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ ให้ผู้ยืมเป็นผู้รับผิดชอบจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง
หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่อยู่ในขณะยืม โดยหน่วยประชาสัมพันธ์ งานยุทธศาสตร์และบุคคล จะแจ้งข้อมูลแก่ผู้ขอรับบริการนั้นทราบ จากนั้นนำเรื่อง เข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ในลำดับต่อไป (ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 209)

9. เมื่อครบกำหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันครบกำหนด โดยทำการบันทึกข้อมูลรายการติดตามทวงพัสดุกรณีส่งคืนล่าช้าและรายงานต่อผู้บริหาร (ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 211)

10. ในกรณีที่มีปัญหาการดำเนินการนอกเหนือจากแนวปฏิบัตินี้ ให้คณบดีคณะสังคมศาสตร์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และคำวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด

รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์

* ผู้มีสิทธิในการขอรับบริการยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ บุคลากรและนิสิตของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หากเป็นนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ต้องมีบุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ที่มีส่วนรับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องเป็นผู้รับรองการยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์
โดยสามารถกรอกข้อมูลใน "แบบฟอร์มขอรับบริการยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์" คณะสังคมศาสตร์

(กรณี หากบุคคลภายนอกมีความประสงค์ในการขอรับบริการยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์
ให้ทำบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ฯ โดยให้เรียนถึงคณบดีคณะสังคมศาสตร์)

รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

จำนวน 4 ชุด

Lenovo E14 Gen 2

iMac 24 with

จำนวน 2 ชุด

iMac 24 with

Macbook Pro 16"

จำนวน 2 ชุด

Macbook Pro 16"

IPAD PRO 12.9" GEN5

จำนวน 2 ชุด

IPAD PRO 12.9" GEN5

ชุดไวท์บอร์ดดิจิทัล (Surface Hub)

จำนวน 7 ชุด

Surface Hub 2S

แว่นตาจำลองภาพ (HoloLens 2)

จำนวน 5 ชุด

HoloLens 2
รายการโสตทัศนูปกรณ์

CANON EOS M50 Mark II

จำนวน 2 ชุด

CANON EOS M50 Mark II

CANON EF-M55-200mm f/3.5-6.3

จำนวน 2 ชุด

CANON EF-M55-200mm f/3.5-6.3

SONY ILCE-7SM3 KIT

จำนวน 2 ชุด

SONY ILCE-7SM3 KIT

SONY FE14 mm. F1.8 GM

จำนวน 2 ชุด

SONY FE 14 mm. F1.8 GM

SONY FE 50mm F2.8

จำนวน 2 ชุด

SONY FE 50mm F2.8

SONY FE 24-70 mm. F2.8 GM

จำนวน 2 ชุด

SONY FE 24-70 mm. F2.8 GM

ไมโครโฟนติดกล้อง RODE VIEOMIC NTG

จำนวน 4 ชุด

ไมโครโฟนติดกล้อง RODE VIEOMIC NTG

ไมโครโฟนแบบไร้สาย RODE WIRELESS GO II

จำนวน 4 ชุด

ไมโครโฟนแบบไร้สาย RODE WIRELESS GO II

จำนวน 4 ชุด

ไมโครโฟนหนีบปกเสื้อ RODE LAVALIER GO

ไมโครโฟนสเตอริโอสำหรับฐานเสียบ มัลติฟังก์ชั่น VIDEO MICRO

จำนวน 2 ชุด

ไมโครโฟนสเตอริโอสำหรับฐานเสียบ มัลติฟังก์ชั่น VIDEO MICRO

ไมโครโฟนสำหรับบันทึกเสียงแบบ USB NT-USB MINI

จำนวน 4 ชุด

ไมโครโฟนสำหรับบันทึกเสียงแบบ USB NT-USB MINI

ขาตั้งกล้องแบบมือจับพร้อมฐานเสียบสำหรับไมโครโฟนภายนอก

จำนวน 2 ชุด

ขาตั้งกล้องแบบมือจับพร้อมฐานเสียบสำหรับไมโครโฟนภายนอก

ขาตั้งกล้องดิจิตอล Manfrotto

จำนวน 2 ชุด

ขาตั้งกล้องดิจิตอล Manfrotto

ชุดอุปกรณ์กันสั่นสำหรับกล้องถ่ายภาพ DJI RS 3PRO

จำนวน 4 ชุด

ชุดอุปกรณ์กันสั่นสำหรับกล้องถ่ายภาพ DJI RS 3PRO

อุปกรณ์กระจายภาพและเสียง HDMI Splitter

จำนวน 2 ชุด

อุปกรณ์กระจายภาพและเสียง HDMI Splitter

เครื่อง Live Stream (YoloBox)

จำนวน 2 ชุด

เครื่อง Live Stream (YoloBox)

อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เนตแบบพกพา

จำนวน 2 ชุด

อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เนตแบบพกพา

ชุดไฟสตูดิโอสำหรับงานถ่ายภาพ

จำนวน 2 ชุด

ชุดไฟสตูดิโอสำหรับงานถ่ายภาพ

Drone DJI MINI 2 PRO

จำนวน 1 ชุด

Drone DJI MINI 2 PRO