บุคลากรภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

หัวหน้าภาควิชา

Head of Department

Assoc. Prof. Dr.Watcharabon Buddharaksa

watcharabonb@nu.ac.th
  +66 55 96 1991

 • PhD (Politics), The University of York, UK
 • ร.ม. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
อาจารย์ประจำภาควิชา
 • ร.ด. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) NIDA
 • วท.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) มรภ.จันทร์เกษม
 •  
 • Ph.D. (Politics) University of Adelaide, Australia
 • ร.ม. (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ร.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Assoc. Prof. Dr. Puangchon Unchanam

puangchon@gmail.com
  +66 55 96 1992

 • PhD in Political Science, 2017, The Graduate Center, CUNY
 • MA in Politics, 2012, The New School
 • MA in Political Science, 2009, University of Hawaii at Manoa
 • รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), 2005, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Asst. Prof. Dr. Nithi Nuangjamnong

nithi27@yahoo.com
  +66 55 96 1985

 • ร.ด. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ร.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง(รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Asst. Prof. Dr. Dhiwakorn Kaewmanee

dhiwabkk@yahoo.com
  +66 55 96 1990

 • Dr.Phil. (Political Economy and Political Science) University of Freiburg, Germany
 • ร.ม. (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ร.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง(การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Asst. Prof. Dr.Watcharapol Supajakwattana

watcharapols@nu.ac.th
  +66 55 96 1993

 • Ph.D. in Government, University of Essex, England
 • รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์ การปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Asst. Prof Dr. Weera Wongsatjachock

weeraw@nu.ac.th
  +66 55 96 1994

 • รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • MA in Politics, University of Sheffield, UK
 • รัฐศาสตรบัณฑิต (รบ.) ภาคการปกครอง (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ปริญญาตรีใบที่สอง)
 • ร.ด. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ร.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง(การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate (Chinese language, judicial system and policing), Beijing Foreign Studies University, PR China

Asst. Prof. Oratai Soparat.Ph.D Lecturer

oratais@nu.ac.thsoparat@hotmail.com 
  +66 55 96 1987

 • ร.ด. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ร.ม. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Asst. Prof. Channawoot Chairaksa

channawootc@nu.ac.th
  +66 55 96 1981

 • Ph.D. Candidate. (Politics) The University of Nottingham
 • รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ร.บ. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Asst. Prof.Son Ninsri

sninsri@hotmail.com
  +66 55 96 1989

 • Ph.D. Candidate. (Peace and Reconciliation Studies) Coventry University, United Kingdom
 • M.P.S. (Honours) (International Relations and Human Rights),   The University of Auckland, New Zealand
 • ร.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Ph.D. (Politics and International Relations) University of New South Wales, Australia
 • ร.ม. (การระหว่างประเทศและการทูต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Graduate Certificate (International Studies), U. of Adelaide, Australia
 • ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Ph.D.(Regional and Rural Development Planning), AIT
 • รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ร.บ.เกียรตินิยมอันดับสอง (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สค.ม.(สวัสดิการแรงงาน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • Doctor of Philosophy in Public Administration, University of North Texas, Denton, Texas
 • Field of specialization: Financial Management
 • ร.บ. (การปกครอง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่ภาควิชา