ใต้ร่มราชพฤกษ์:
ระดับปริญญาโท

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
(Master of Political Science)

ปรัชญาและวัตถุประสงค์
ปรัชญาของหลักสูตร
     สร้างองค์ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อสร้างสรรค์นักวิชาการ นักบริหาร และนักปฏิบัติให้มีศักยภาพระดับสูงในหลากหลายมิติ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติและนานาชาติ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร: เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ให้มีคุณลักษณะดังนี้
 • มีความสามารถในการนำแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ไปอธิบายและวิเคราะห์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมระดับชาติและระดับนานาชาติได้ หรือนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
 • มีศักยภาพในการวิจัยด้านรัฐศาสตร์ และสามารถเสนอข้อเสนอใหม่ต่อวงวิชาการรัฐศาสตร์
 • มีความตระหนักรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการ มีธรรมภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคมการเมืองไทย
ความสำคัญของหลักสูตร
     หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  ให้ความสำคัญต่อการผลิตมหาบัณฑิต ที่มีคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสร้างและส่งเสริมนักวิชาการและนักปฏิบัติทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการและสามารถนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของไทยและสังคมโลก
การสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร

การรับเข้าศึกษา: นิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา: เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

 • หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบัน อุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง
 • หลักสูตร แผน ข ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง
โอกาสของอาชีพหลังจบการศึกษา
 • ตำแหน่งต่างๆ ในกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการ เช่น เจ้าพนักงานปกครอง ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนงาน
 • ตำแหน่งต่างๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนงาน
 • ตำแหน่งต่างๆ ในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เช่น ศาลปกครอง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • หน่วยงานเอกชนในตำแหน่งต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ผู้สื่อข่าวการเมือง ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ
 • ตำแหน่งต่างๆ ในสถาบันการศึกษาและองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ เช่น อาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย
รายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาโท

แผน ก แบบ ก 2

1) งานรายวิชา (Course Work) ไม่น้อยกว่า 24
     1.1 วิชาบังคับ 9
     1.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15

2) วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12
3) การค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า –
4) วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 6
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36

แผน ข

1) งานรายวิชา (Course Work) ไม่น้อยกว่า 30
     1.1 วิชาบังคับ 9
     1.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 21
2. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า –
3. การค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 6
4. วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 6
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36

*หมายเหตุ: นิสิตอาจต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเป็นรายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิตโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

ประธานหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล พุทธรักษา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภัช สุขสวัสดิ์
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล พุทธรักษา
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทะสี

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2

1) งานรายวิชา จำนวนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
     1.1) วิชาบังคับ จำนวน 9 หน่วยกิต

 • 833511 ทฤษฎีการเมือง (Political Theory)
 • 833512 ทฤษฎีและแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Theories and Concepts of Public Administration)
 • 833513 ทฤษฎีและแนวคิดทางการเมืองระหว่างประเทศ (Theories and Concepts in International Politics)

     1.2) วิชาเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
          ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้จากกลุ่มวิชาใดก็ได้ ภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการประจำหลักสูตร

กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง

 • 833521 ปรัชญาการเมือง (Political Philosophy)
 • 833522 การเมืองเปรียบเทียบ (Comparative Politics)
 • 833523 การเมืองการปกครองไทย (Thai Politics and Government)
 • 833524 อาณาบริเวณศึกษา (Area Studies)
 • 833525 ประเด็นร่วมสมัยทางการเมืองการปกครอง (Contemporary Topics in Politics and Government)
 • 833526 เศรษฐกิจการเมือง (Political Economy)
  833527 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม (Social Movements)

กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 • 833531 นโยบายสาธารณะกับการเมือง (Public Policy and Politics)
 • 833532 ธรรมาภิบาลและการจัดการท้องถิ่น (Local Governance and Management)
 • 833533 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ (Human Resource Management and Human Resoure Development in Public Organization)
 • 833534 การบริหารการคลังและงบประมาณ (Pubic Budgeting and Financial Adminstration)
 • 833535 การจัดการภาครัฐในยุคดิจิทัล (Public Management in the Digital Age)
 • 833536 ประเด็นร่วมสมัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Contemporary Topics in Public Administration)
 • 833537 การจัดการวิกฤติและภัยภิบัติ (Crisis and Disaster Management)
 • 833538 การคลังสาธารณะ (Public Finance)

กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 • 833541 อาเซียนในการเมืองโลก (ASEAN in World Politics)
 • 833542 การเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออก (Politics and Government in East Asia
 • 833543 การวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศ (Foreign Policy Analysis)
 • 833544 ความมั่นคงศึกษา (Security Studies)
 • 833545 ประเด็นร่วมสมัยทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Contemporary Topics in International Relations)
 • 833546 ความขัดแย้งและสันติวิธีศึกษา (Conflict and Peace Studies)
 • 833547 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเด็นสิ่งแวดล้อม (International Environmental Relations)

2) วิทยานิพนธ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
     ให้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และทำวิทยานิพนธ์ ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

 • 833561 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2 (Thesis 1, Type A 2)
 • 833562 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2 (Thesis 2, Type A 2)
 • 833563 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2 (Thesis 3, Type A 2)

3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่ยกิต จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 • 833501 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Research Methodology in Social Sciences)
 • 833502 สัมมนาทางรัฐศาสตร์ 1 (Seminar in Political Science 1 )
 • 833503 สัมมนาทางรัฐศาสตร์ 2 (Seminar in Political Science 2 )
 • 833504 สัมมนาทางรัฐศาสตร์ 3 (Seminar in Political Science 3 )

แผน ข
1) งานรายวิชา จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
     1.1) วิชาบังคับ จำนวน 9 หน่วยกิต

 • 833511 ทฤษฎีการเมือง (Political Theory)
 • 833512 ทฤษฎีและแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Theories and Concepts of Public Administration)
 • 833513 ทฤษฎีและแนวคิดทางการเมืองระหว่างประเทศ (Theories and Concepts in International Politics)

     1.2) วิชาเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
          ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้จากกลุ่มวิชาใดก็ได้ ภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการประจำหลักสูตร

กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง

 • 833521 ปรัชญาการเมือง (Political Philosophy)
 • 833522 การเมืองเปรียบเทียบ (Comparative Politics)
 • 833523 การเมืองการปกครองไทย (Thai Politics and Government)
 • 833524 อาณาบริเวณศึกษา (Area Studies)
 • 833525 ประเด็นร่วมสมัยทางการเมืองการปกครอง (Contemporary Topics in Politics and Government)
 • 833526 เศรษฐกิจการเมือง (Political Economy)
 • 833527 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม (Social Movements)

กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 • 833531 นโยบายสาธารณะกับการเมือง
 • 833532 ธรรมาภิบาลและการจัดการท้องถิ่น (Local Governance and Management)
 • 833533 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ (Human Resource Management and Human Resoure Development in Public Organization)
 • 833534 การบริหารการคลังและงบประมาณ (Pubic Budgeting and Financial Adminstration)
 • 833535 การจัดการภาครัฐในยุคดิจิทัล (Public Management in the Digital Age)
 • 833536 ประเด็นร่วมสมัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Contemporary Topics in Public Administration)
 • 833537 การจัดการวิกฤติและภัยภิบัติ (Crisis and Disaster Management)
 • 833538 การคลังสาธารณะ (Public Finance)

กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 • 833541 อาเซียนในการเมืองโลก (ASEAN in World Politics)
 • 833542 การเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออก (Politics and Government in East Asia)
 • 833543 การวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศ (Foreign Policy Analysis)
 • 833544 ความมั่นคงศึกษา (Security Studies)
 • 833545 ประเด็นร่วมสมัยทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Contemporary Topics in International Relations)
 • 833546 ความขัดแย้งและสันติวิธีศึกษา (Conflict and Peace Studies)
 • 833547 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเด็นสิ่งแวดล้อม (International Environmental Relations)

2) การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และทำการค้นคว้าอิสระ ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

 • 833571 การค้นคว้าอิสระ 1 (Independent Study 1)
 • 833572 การค้นคว้าอิสระ 2 (Independent Study 2)
 • 833573 การค้นคว้าอิสระ 3 (Independent Study 3)

3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 • 833501 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Research Methodology in Social Sciences)
 • 833502 สัมมนาทางรัฐศาสตร์ 1 (Seminar in Political Science 1)
 • 833503 สัมมนาทางรัฐศาสตร์ 2 (Seminar in Political Science 2)
 • 833504 สัมมนาทางรัฐศาสตร์ 3 (Seminar in Political Science 3)