ใต้ร่มราชพฤกษ์:

การเสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุม/เอกสารตัวอย่างการจัดทำหลักสูตร(มคอ.2) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามเกณฑ์ 2565

กฏกระทรวง ประกาศ กมอ พ.ศ. 2565 / ประเด็นถาม-ตอบ
กฎกระทรวง 2565

ประกาศ กมอ. อว. 2565 

ประเด็นถาม-ตอบ อว.

ประเด็นถามตอบเกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อ 24 ม.ค. พ.ศ. 2566

คู่มือ/เอกสารการจัดทำหลักสูตร  มคอ.2 ตามเกณฑ์ พ.ศ. 2565  มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2565 

 

แบบฟอร์มการตรวจสอบหลักสูตร/อาจารย์ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 

 

แบบฟอร์มการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ บนระบบ CHECO

แบบฟอร์ม สมอ.08 (การเปลี่ยนแปลงอาจารย์/เปิดรายวิชา)

 

 

 

แบบฟอร์มการขอเปิดหลักสูตรใหม่เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565-2569)

 •  

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

 •  

ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการวิชาการและสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. 2566

ปฏิทินบริหารจัดการหลักสูตร TQF 

ปฎิทินบริหารจัดการหลักสูตร TQF ประจำปีการศึกษา 2566
ปฎิทินบริหารจัดการหลักสูตร TQF ประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ

รายงานหลักสูตรเข้าระบบ CHECO

 

 

 1. การเสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุม/ตัวอย่างเอกสารการทำ มคอ.2 
 2. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือ่ง แนวทางการปฎิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 5. คู่มือ AUN-QA 
 6. คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ AUN-QA
 7. อัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 8. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา แต่งตั้งบุคคลให้ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563
 9. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ สกอ. ปี 2557 
 10. คู่มือ AUN-QA ภาษาไทย 
 11. (แบบฟอร์ม) การเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) AUNQA-NU
 12. (แบบฟอร์ม) การเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) EdPEx-NU
 13. คู่มือและแนวทางการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะและสถาบัน EdPEx-NU