สำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์

The Faculty of Social Sciences Secretariat | Naresuan University

งานอำนวยการ

- หน่วยธุรการ
- หน่วยประชุมและพิธีการ
- หน่วยอาคารสถานที่ และผลิตเอกสาร
- หน่วยยานพาหนะ
- หน่วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ

งานการเงิน

- หน่วยการเงิน
- หน่วยบัญชี

งานยุทธศาสตร์และบุคคล

- หน่วยแผนยุทธศาสตร์และการบริหารความเสี่ยง
- หน่วยบุคคล
- หน่วย Employment Unit
- เลขาคณบดีและผู้บริหาร
- หน่วยประชาสัมพันธ์

งานบริการการศึกษา

- หน่วยสนับสนุนจัดการเรียนการสอน
- หน่วยส่งเสริมด้านวิชาการ
- หน่วยส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
- หน่วยพัฒนาหลักสูตรและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
- หน่วยสหกิจศึกษา
- หน่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- หน่วยติดตามและประเมินผล

งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

- หน่วยกิจการนิสิต
- หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์
- หน่วยทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

งานวิจัยและบริการวิชาการ

- หน่วยวิจัย
- หน่วยบริการวิชาการ
(บริการวิชาการสู่สังคม | บริการวิชาการเชิงพาณิชย์)
- หน่วยวิเทศสัมพันธ์
- หน่วยห้องอ่านหนังสือ
- หน่วยวารสารสังคมศาสตร์

งานพัสดุ

- หน่วยพัสดุ