คณบดีคณะสังคมศาสตร์
IMG_8419

คณบดีคณะสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ

  +66 55 96 1901

napisaw@nu.ac.th

รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์
Putithada560-312

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ดร.พุธิธาดา เดชพิทักษ์

+66 5596 – 1903, 1974

ajngeg@hotmail.com

picProfile-Phitsanu-67-02

รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์เพื่อสังคม

รศ. ดร. พิษนุ อภิสมาจารโยธิน

+66 5596 1957

phitsanua@nu.ac.th

Udomporn_64-08

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล

+66 5596 1904

udompornt@hotmail.com

attitpo

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช

+66 5596 1905

aixy1982@gmail.com

oratais

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและส่งเสริมพหุวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรไท โสภารัตน์

+66 5596 – 1987

soparat@hotmail.com, oratais@nu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์
pongsira_01

ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์

อาจารย์พงศ์ศิร คงแถวทอง

+66 5596 – 1964

pongsirak@nu.ac.th

chaipongs_01

ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพงษ์ สำเนียง

+66 5596 – 2230

chaipongs@nu.ac.th

lecturerPsycho2020-aj-psy-pop

ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์

ดร.สุรเดช ประยูรศักดิ์

+66 5596 – 1969

psy-pop@hotmail.com

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์

นางสกาวรัตน์ โชติรัตนศักดิ์

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์

055 96 1910
sakowruds@nu.ac.th
คลิกเพื่อดูภาระงาน