ใต้ร่มราชพฤกษ์:
เกณฑ์การขอย้ายคณะ/ สาขาวิชา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำหรับนิสิตที่ต้องการเปลี่ยนแปลงคณะหรือสาขาวิชา สามารถติดต่อสอบถามคณะหรือสาขาวิชาที่นิสิตสนใจ เกี่ยวกับคุณสมบัติเกณฑ์การรับเข้าของแต่ละสาขาวิชา ก่อนการดำเนินการที่คณะหรือสาขาวิชาที่นิสิตต้องการ
*ติดต่อสอบถามรายละเอียดของแต่ละสาขาวิชาเพิ่มเติมสามารถดูช่องทางในการติดต่อได้ที่ด้านล่างของแบนเนอร์แต่ละสาขาวิชา
 

ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร