ใต้ร่มราชพฤกษ์:

แนะนำคณะสังคมศาสตร์

Vision | วิสัยทัศน์

FSS will become a Vital Social Engine, making a Social Impact and achieving a Sustainable Glocal Society

คณะสังคมศาสตร์จะต้องเป็นกลไกทางสังคมที่สำคัญในการขับเคลื่อนและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างแท้จริงเพื่อการสร้างรากฐานที่มั่นคงของสังคมโลกาเทศาภิวัฒน์ที่ยั่งยืน

Mission | พันธกิจ

     คณะสังคมศาสตร์ ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัยในระดับอุดมศึกษา มีพันธกิจในการผลิตบัณทิต ค้นคว้าวิจัย เผยแพร่องค์ความรู้ ให้บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นศาสตร์พื้นฐานเฉพาะด้านและการบูรณาการในรูปแบบสหวิทยาการในการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม เครื่องมือสำหรับการคิดวิเคราะห์ และเสนอทางเลือกเชิงนโยบาย เพื่อพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาให้สามารถเผชิญกับสิ่งท้าทายและโอกาสในโลกยุคดิจิทัล ตลอดจนการเป็นที่พึ่งทางสังคม
ประกอบด้วย
1. การผลิตบัณฑิต
2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการ
4. การทำนุศิลปะและวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการองค์กร

Core Values | ค่านิยมองค์กร

1. Social Responsibility
2. Outcome-based Achievements
3. Integrity / Professionalism
4. Inclusive-service Mindedness
5. Harmonious Collaboration / Teamwork

  1. มีความรับผิดชอบต่อสังคม
  2. มุ่งผลสําเร็จของงาน
  3. ยึดมั่นในความดีและความถูกต้อง / มีความเป็นมืออาชีพ
  4. ใส่ใจในการบริการแบบที่เดียวจบครบวงจร
  5. ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างปรองดอง / ทำงานเป็นทีม

Motto

Strategic Framework | กรอบแนวคิด

  • Education Plus: คณะสังคมศาสตร์จะต้องเป็นทั้งผู้ประกอบการ นักพัฒนา ผู้สนับสนุน และที่ปรึกษา ที่สามารถบ่มเพาะจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกภาคส่วน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • Education with Care: คณะสังคมศาสตร์จะหยิบยืนสัมพันธภาพตลอดชีพเพื่อสร้างโอกาส ความสัมพันธ์ และความใฝ่ฝันที่เป็นไปได้ให้แก่นิสิตทุกคน และจะเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างองค์ความรู้ที่สามารถตอบสนองต่อชุมชนอย่างแท้จริง
  • Education Quality: นิสิตและผู้มีส่วนได้เสียจะมีความมั่นใจว่าการจัดบริการการศึกษาของคณะสังคมศาสตร์มีคุณภาพและมาตรฐาน
  • Institutional Transformation: คณะสังคมศาสตร์จะให้บริการอย่างประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน