ใต้ร่มราชพฤกษ์:

ประธาน และผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ปรัชญาและวัตถุประสงค์

ประวัติศาสตร์ คือ ศาสตร์แห่งการแสวงหาและตรวจสอบความจริงภายใต้เงื่อนไขของเวลาบนพื้นฐานของการวิพากษ์หลักฐานอย่างเคร่งครัด ประวัติศาสตร์จึงเป็นศาสตร์ที่สอนให้รู้รอบและรู้จริง

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 2. มีความรอบรู้ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางประวัติศาสตร์เพื่อเข้าใจบริบทของสังคม และในการประกอบอาชีพต่างๆ รวมทั้งบูรณาการประวัติศาสตร์กับศาสตร์อื่น เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ของประชาชน
 3. มีทักษะในการทำวิจัย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและเผยแพร่ผลงานวิจัยในสาขาประวัติศาสตร์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล
ประธานหลักสูตร

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 1. ผศ.ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล
 2. ผศ.สุพรรณี เกลื่อนกลาด
 3. ดร.ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว
 4. อาจารย์ชนิดา พรหมพยัคฆ์
 5. อาจารย์ดารุณี สมศรี

 Download (size: 3.3MB)

โครงสร้างหลักสูตร

 • จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
 • โครงสร้างหลักสูตร (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ)
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30
   1.1 รายวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 30
   1.2 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 1 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93
   2.1 วิชาบังคับ 54 หน่วยกิต
   2.2 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 6 หน่วยกิต
   2.3 สหกิจศึกษา/ฝึกงานในต่างประเทศ 6 หน่วยกิต
   2.4 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 27
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 30

รายวิชา

 • ให้นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวร หรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยนเรศวรรับรองจำนวน 6 หน่วยกิต

การสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร

 

ขอเชิญนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ส่งผลงานการเขียนในรูปแบบของความเรียง หรือบทความทางประวัติศาสตร์

ในโครงการ “ส่งเสริมนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่” TCAS รอบที่ 1: รอบ Portfolio

Download >> ตัวอย่างการเขียน

โดยท่านสามารถติดตามข่าวสาร และรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.admission.nu.ac.th

โอกาสของอาชีพหลังจบการศึกษา

 • ผู้ปฏิบัติงานด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม
 • ผู้ปฏิบัติงานด้านพิพิธภัณฑ์
 • ผู้ปฏิบัติงานในด้านการท่องเที่ยว
 • นักเขียนค้นคว้าอิสระ ผู้ผลิตสื่อ ผู้ปฏิบัติงานในวงการสื่อสารมวลชน
 • นักวิจัยในองค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ศึกษาต่อในระดับสูงทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

กิจการนิสิต

ชมรมประวัติศาสตร์

ชมรมประวัติศาสตร์ถือเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อันมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่นิสิตในภาควิชาประวัติศาสตร์ โดยทางภาควิชาและชมรมประวัติศาสตร์มีหน้าที่อำนวยการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาไปเยือนแหล่งโบราณสถานสำคัญต่างๆ และมอบหมายให้นิสิตชั้นปีที่ 4 เป็นวิทยากรในการให้ความรู้และบรรยายแหล่งโบราณสถานให้แก่นิสิตชั้นปีอื่นๆ ทั้งนี้ โบราณสถานที่สำคัญที่ทางชมรมประวัติศาสตร์ได้จัดให้มีการทัศนศึกษาหมุนเวียนไปเป็นประจำทุกปีได้แก่ สุโขทัย ศรีสัชนาลัย สุพรรณบุรีและอยุธยา ทั้งนี้ การทัศนศึกษาดังกล่าวไม่เพียงจะทำให้นิสิตได้ไปเห็นแหล่งที่ตั้งของโบราณสถานเท่านั้น หากแต่ยังเป็นการส่งเสริมให้นิสิตเกิดการตั้งคำถาม ถกเถียงในข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ บูรณาการระหว่างสิ่งที่เห็นกับความรู้ที่มีอยู่ และส่งเสริมการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมด้วยตัวนิสิตเอง

อนึ่ง ในปี พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ชมรมประวัติศาสตร์ได้ก้าวไปสู่บทบาทใหม่ เพราะไม่เพียงแต่ดำเนินกิจกรรมเพียงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตในภาควิชาเท่านั้น หากแต่ยังเล็งเห็นถึงการขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ให้ออกไปยังบุคคลภายนอกอีกด้วย โดยกิจกรรมที่จะจัดขึ้นนั้นได้ริเริ่มจากนิสิตภาควิชาประวัติศาสตร์ในนามของชมรมประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมกันคิดว่าจะทำอย่างไรจึงจะทำให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์สามารถเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนในวงกว้างได้ง่ายขึ้น จึงได้มีการนำความรู้ด้านประวัติศาสตร์ที่มีอยู่มาผนวกเข้ากับการจัดแสดงหุ่นกระบอกร่วมสมัย โดยใช้เวลาเตรียมการและซักซ้อมนานร่วมปี เพื่อให้การแสดงจะสามารถถ่ายทอดความประทับใจและข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ให้แก่บุคคลภายนอกและเยาวชนได้รับความรู้ที่ง่ายขึ้น อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูประวัติศาสตร์ โดยทำให้เยาวชนรุ่นใหม่เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ผ่านหุ่นกระบอก ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวอยู่บนความร่วมมือของสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ชมรมประวัติศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร และชมรมศิษย์เก่า นอกจากนี้ การแสดงหุ่นกระบอกของชมรมประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ยังได้รับเกียรติให้ไปจัดแสดงในเทศกาลหุ่นโลก ณ กาญจนบุรี 2016 (Thailand Harmony World Puppet Festival in Kanchanaburi 2016) ในระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ด้วยบทบาทดังกล่าว ชมรมประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน อีกทั้ง ยังเป็นการดำเนินกิจกรรมบนการจัดการแบบมีส่วนร่วมของนิสิตในภาควิชา จึงถือเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้แสดงศักยภาพของตนเองได้ในอีกทางหนึ่ง

หอพักนิสิต

NU Dorm @ Naresuan University

http://www.nudorm.nu.ac.th

 

นอกจากมหาวิทยาลัยนเรศวรจะมีหอพักสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีโดยทั่วไปแล้ว บริเวณรอบมหาวิทยาลัยยังมีหอพักเอกชนจำนวนมากเปิดดำเนินการ โดยอาจมีราคาแพงกว่าหอพักในมหาวิทยาลัย แต่ก็หอพักหลายประเภทให้เลือกและมีเครื่องอำนวยความสะดวกมากน้อยตามราคา

รีวิวหอพัก Special credits & Thank: https://www.mornornews.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  Telephone: +66-5596-1943

 • หน่วยงานรับเข้า กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

  Telephone: +66-5596-8304, +66-5596-8305, +66-5596-8309