ใต้ร่มราชพฤกษ์:
ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
(Doctor of Philosophy Program in Social Development)

 

ปรัชญาและวัตถุประสงค์
ปรัชญา: “มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตพัฒนาสังคม เพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมคุณภาพ” ความสำคัญ: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม มุ่งผลิตนักวิจัยที่มีความสามารถด้านการคิดและวิเคราะห์ระบบสังคม เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคมผ่านนโยบายหรือนวัตกรรมทางสังคม และมีความสามารถในการนำองค์ความรู้ไปสู่การขับเคลื่อนเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ และเสริมพลังเครือข่ายผู้นำการพัฒนาสังคมทั้งระดับท้องถิ่น และสากล วัตถุประสงค์ของหลักสูตร: เพื่อให้นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม มีคุณลักษณะดังนี้
 • มีความสามารถด้านการคิดและวิเคราะห์ระบบสังคม นโยบาย และผลกระทบทางสังคม
 • มีความสามารถด้านการวิจัยระดับสูง เพื่อกำหนดนโยบายด้านการพัฒนาสังคม
 • มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ และหรือนวัตกรรมทางสังคม
 • มีความสามารถในการนำความรู้ไปขับเคลื่อนเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
 • มีความสามารถเสริมพลังเครือข่ายผู้นำการพัฒนาสังคม ทั้งระดับท้องถิ่น และสากล
การสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร

การรับเข้าศึกษา: นิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ

หลักสูตรแบบ 1.1: สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางการพัฒนาสังคมหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

หลักสูตรแบบ 2.1: สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางการพัฒนาสังคมหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

หลักสูตรแบบ 2.2: สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการพัฒนาสังคมหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และมีผลการเรียนเกียรตินิยมอันดับ 1 หรืออยู่ในระดับดีเยี่ยม

โอกาสของอาชีพหลังจบการศึกษา
 1. อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 2. บุคลากรทางวิชาการ นักวิชาการด้านการพัฒนาสังคม ในหน่วยงาน/องค์กรระดับกระทรวง กรม สถาบันของภาครัฐและเอกชน
 3. นักวิจัยประจำหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอิสระที่มีศักยภาพและมีความสามารถระดับสูงในการผลิตองค์ความรู้ใหม่ บริหารและดำเนินการวิจัยที่นำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายตามมาตรฐานสากล
 4. นักวิชาการอิสระด้านการพัฒนาสังคม
รายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาเอก

หลักสูตร ทำการเปิดสอน 3 แบบ คือ แบบ 1.2 แบบ 2.1 และแบบ 2.2

1.1 จำนวนหน่วยกิต

1) หลักสูตรแบบ 1.1 จำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
2) หลักสูตรแบบ 2.1 จำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
3) หลักสูตรแบบ 2.2 จำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1.1 จำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

 1. รายวิชา (Course work) ไม่น้อยกว่า –
       1.1 วิชาบังคับ –
       1.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า -2. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48
 2. รายวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 7
  รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48

แบบ 2.1 จำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

 1. รายวิชา (Course work) ไม่น้อยกว่า 12
  1.1 วิชาบังคับ 9
  1.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3
 2. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36
 3. รายวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 7
  รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48

แบบ 2.2 จำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

 1. รายวิชา (Course work) ไม่น้อยกว่า 24
  1.1 วิชาบังคับ 15
  1.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9
 2. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48
 3. รายวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 13
  รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72

ประธานหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน

รายวิชา

แบบ 1.1

1.1) วิทยานิพนธ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

 • 830661 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1 (Dissertation 1, Type 1.1)
 • 830662 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1 (Dissertation 2, Type 1.1)
 • 830663 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1 (Dissertation 3, Type 1.1)
 • 830664 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1 (Dissertation 4, Type 1.1)
 • 830665 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1 (Dissertation 5, Type 1.1)
 • 830666 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1 (Dissertation 6, Type 1.1)

1.2) วิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต จำนวน 7 หน่วยกิต

 • 830601 วิธีวิทยาวิจัยร่วมสมัยเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Contemporary Research Methodology for Social Science Research)
 • 830602 แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยแบบผสมผสาน (Concepts and Theories of Mixed Method)
 • 830603 สัมมนา 1 (Seminar 1)
 • 830604 สัมมนา 2 (Seminar 2)
 • 830605 สัมมนา 3 (Seminar 3)

แบบ 2.1

2.1) วิชาบังคับ จำนวน 9 หน่วยกิต

 • 830611 ปรัชญาทางสังคมศาสตร์ (Philosophy in Social Sciences)
 • 830612 แนวคิดและทฤษฎีร่วมสมัยด้านการพัฒนาสังคม (Contempory Concept and Theory in Social Development)
 • 830613 นโยบาย การวางแผน และยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม (Policy, Planning and Strategy in Social Development)

2.2) วิชาเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้

 • 830621 ปรัชญาทางสังคมศาสตร์ (Philosophy in Social Sciences)
 • 830622 แนวคิดและทฤษฎีร่วมสมัยด้านการพัฒนาสังคม (Contempory Concept and Theory in Social Development)
 • 830623 นโยบาย การวางแผน และยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม (Policy, Planning and Strategy in Social Development)
 • 830624 การสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการพัฒนาสังคม ZCapacity Building for Social Development)
 • 830625 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุลักษณ์ (Cultural Diversity and Living in a Pluralist Society)
 • 830626 วิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสังคม (Advaneced Qualitative Research for Social Development)
 • 830627 ประเด็นเฉพาะเพื่อการพัฒนาหัวข้อวิจัย (Selected Topic for Developing a Concept Paper)
 • 830628 การวิจัยระบบนโยบาย (Systematic Policy Research)
 • 830629 วิจัยปัญญาปฏิบัติทางสังคมศาสตร์ (Phronetic Social Research)
 • 830630 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในการศึกษาชนบทและเมือง (Sociology and Anthropology in Rural and Urban Studies)
 • 830631 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Advanced Statistics for Social Sciences Research)

2.3) วิทยานิพนธ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 • 830671 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1 (Dissertation 1, Type 2.1)
 • 830672 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1 (Dissertation 2, Type 2.1)
 • 830673 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1 (Dissertation 3, Type 2.1)
 • 830674 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1 (Dissertation 4, Type 2.1)
 • 830675 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1 (Dissertation 5, Type 2.1)

2.4) วิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิตจำนวน 7 หน่วยกิต

 • 830601 วิธีวิทยาวิจัยร่วมสมัยเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Contemporary Research Methodology for Social Science Research)
 • 830602 แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยแบบผสมผสาน (Concepts and Theories of Mixed Method)
 • 830603 สัมมนา 1 (Seminar 1)
 • 830604 สัมมนา 2 (Seminar 2)
 • 830605 สัมมนา 3 (Seminar 3)

แบบ 2.2

3.1 วิชาบังคับ จำนวน 15 หน่วยกิต

 • 830611 ปรัชญาทางสังคมศาสตร์ (Philosophy in Social Sciences)
 • 830612 แนวคิดและทฤษฎีร่วมสมัยด้านการพัฒนาสังคม (Contempory Concept and Theory in Social Development )
 • 830613 นโยบาย การวางแผน และยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม (Policy, Planning and Strategy in Social Development)
 • 830511 ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (Sociological and Anthropological Theories)
 • 830515 การวิเคราะห์โครงสร้างสังคมและการสร้างพื้นที่ทางสังคม
  Analysis of Social Structure and Construction of Social Space

3.2) วิชาเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้

 • 830621 หัวข้อปัจจุบันและแนวโน้มของการพัฒนาสังคม (Current Issues and Trends in Social Development)
 • 830622 การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาสังคมในบริบทที่หลากหลาย (Comparative Studyof Social Development in Diverse Contexts)
 • 830623 ภูมิภาคศึกษาด้านการพัฒนาสังคม (Regional Studies in Social Development)
 • 830624 การสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการพัฒนาสังคม (Capacity Building for Social Development
 • 830625 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุลักษณ์ (Cultural Diversity and Living in a Pluralist Society)
 • 830626 วิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสังคม (Advanced Qualitative Research for Social Development)
 • 830627 ประเด็นเฉพาะเพื่อการพัฒนาหัวข้อวิจัย (Selected Topic for Developing a Concept Paper)
 • 830628 การวิจัยระบบนโยบาย (Systematic Policy Research)
 • 830629 วิจัยปัญญาปฏิบัติทางสังคมศาสตร์ (Phronetic Social Research)
 • 830630 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในการศึกษาชนบทและเมือง (Sociology and Anthropology in Rural and Urban Studies)
 • 830631 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Advanced Statistics for Social Sciences Research)

3.3) วิทยานิพนธ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

 • 830681 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2 (Dissertation 1, Type 2.2)
 • 830682 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2 (Dissertation 2, Type 2.2)
 • 830683 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2 (Dissertation 3, Type 2.2)
 • 830684 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2 (Dissertation 4, Type 2.2)
 • 830685 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2 (Dissertation 5, Type 2.2)
 • 830686 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2 (Dissertation 6, Type 2.2)

3.4) วิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต จำนวน 13 หน่วยกิต

 • 830601 วิธีวิทยาวิจัยร่วมสมัยเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Contemporary Research Methodology for Social Science Research)
 • 830602 แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยแบบผสมผสาน (Concepts and Theories of Mixed Method)
 • 830603 สัมมนา 1 (Seminar 1)
 • 830604 สัมมนา 2 (Seminar 2)
 • 830605 สัมมนา 3 (Seminar 3)
 • 830517 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Research Methodology in Social Sciences)
 • 830518 การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research)