“มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” รอบที่ 3

“มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” รอบที่ 3 . สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครบัณฑิตจบใหม่, ประชาชนผู้ที่ถูกเลิกจ้าง หรือประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติโครงการ . ประเภทการรับสมัคร 1.บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 2.ประชาชนผู้ถูกเลิกจ้าง 3.ประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการ . ระยะเวลาปฏิบัติงาน เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565 . พื้นที่ปฏิบัติงาน/ จำนวนรับ 1. ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก (บัณฑิต 1 อัตรา ประชาชน 2 อัตรา) 2 Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชัยพงษ์ สำเนียงในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชัยพงษ์ สำเนียง อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พงศ์ศิร คงแถวทอง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พงศ์ศิร คงแถวทอง อาจารย์ประจำสถานประชาคมอาซียนศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ NU Toastmasters Club ครั้งที่ 35

socsci@NU-Thailand is inviting you to a  Zoom Meeting Topic: Naresuan Toastmasters Club Meeting No.35Time: July 14, 2022, 05:00 PM  Join Zoom Meetinghttps://nu-ac-th.zoom.us/j/95122741579?pwd=aEtKbUFraEc4UGlEeEppc1EyWWpTQT09 Meeting ID: 951 2274 1579Passcode: nutmc ——————————————————–คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมโครงการ NU Toastmasters Club ครั้งที่ 35อันเป็นส่วนหนึ่งของ Toastmasters International ซึ่งเป็นชมรมในระดับนานาชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งคณาจารย์ นิสิต Read more

มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ The College of Idaho (USA) ได้รับการตอบรับอย่างเป็นทางการให้เข้าร่วม “การประชุมสหประชาชาติจำลอง” ในระดับนานาชาติ ณ เมืองโกเบ (Kobe) ประเทศญี่ปุ่น (Japan) ระหว่างวันที่ 20 – 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ The College of Idaho (USA) ได้รับการตอบรับอย่างเป็นทางการให้เข้าร่วม “การประชุมสหประชาชาติจำลอง” ในระดับนานาชาติ ณ เมืองโกเบ (Kobe) ประเทศญี่ปุ่น (Japan) ระหว่างวันที่ 20 – 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นคณะผู้แทนของสหราชอาณาจักร และคณะผู้แทนของประเทศโปรตุเกส ในเวทีสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (GA) และคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC)

Naresuan University Model United Nations แบบจำลองสหประชาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Naresuan University Model United Nations แบบจำลองสหประชาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร เส้นทางสายใหม่สู่การเป็นพลเมืองและการศึกษาระดับโลก แบบจำลองสหประชาชาติ (Model UN) คือ แบบจำลองทางการศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาความรู้ และเข้าใจในองค์การสหประชาชาติ (UN) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การทูต และประเด็นร่วมสมัยระดับโลก เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทหารเด็ก สงครามกลางเมืองในซีเรีย สงครามยูเครน-รัสเชีย ความยากจน ความไม่เท่าเทียม การค้ามนุษย์ และอื่นๆ ผู้เข้าร่วม Model UN หรือเรียกอีกอย่างว่า “ผู้แทน (Delegate)” จะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ UN และพลวัตของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดย การสวมบทบาทเป็นผู้แทนของ Read more

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการ BCG (U2T for BCG)      ขอเชิญผู้ที่ได้รับอีเมล์แจ้งผ่านการคัดเลือกโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่มไลน์ (ด้านล่าง) เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง      พร้อมทั้ง ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน U2T for BCG Kick-off Day ผ่านการเผยแพร่สตรีมสดบน facebook ของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อสรุปประเด็นที่ได้รับฟังจากงานดังกล่าว ส่งใน Google form หลังสิ้นสุดการเผยแพร่สตรีมฯ ในวันที่ 1 ก.ค. Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นวาระที่ 2 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นวาระที่ 2 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

เปิดรับสมัครบัณฑิตจบใหม่, ประชาชนผู้ที่ถูกเลิกจ้าง หรือประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG”

“มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครบัณฑิตจบใหม่, ประชาชนผู้ที่ถูกเลิกจ้าง หรือประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติโครงการ ประเภทการรับสมัคร 1.บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 2.ประชาชนผู้ถูกเลิกจ้าง 3.ประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการ ระยะเวลาปฏิบัติงาน เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565 พื้นที่ปฏิบัติงาน/ จำนวนรับ 1. ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก (จำนวน 8 อัตรา) 2 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก (จำนวน 8 อัตรา) 3. ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมประชุมเพื่อหารือกับ Prof.Mette Morsing, the Head of United Nations Principles for Responsible Management Education (PRME) ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ (Sasin School of Management) กรุงเทพมหานคร

วันนี้ (24 มิถุนายน 2565) เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร และ UN PRME กับ Prof.Mette Morsing, the Head of United Nations Principles for Responsible Management Education ในโอกาสที่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการตอบรับอย่างเป็นทางการ จากองค์การสหประชาชาติ ให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Principles for Responsible Management Education [PRME]) Read more