วันปิยมหาราช

23 ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการ Mobile library

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขยายโอกาสทางการเรียนรู้ จึงได้จัดโครงการ Mobile library ขึ้นเพื่อเป็นการขยายโอกาสให้กับนักเรียนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของห้องสมุดโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง (ห้องเรียนสาขาบ้านทีชอแม) ให้สวยงามน่าเข้าใช้บริการ และกระจายความรู้ สื่อด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไปสู่ท้องถิ่น รวมถึงศึกษาความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในพหุลักษณ์ พหุวัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการจัดครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 7 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา คณะฯ ได้ดำเนินการจัดห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยได้เลือกโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง (ห้องเรียนสาขาบ้านทีชอแม) ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เพราะเป็นห้องเรียนเคลื่อนที่ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แต่ในปัจจุบันห้องสมุดของโรงเรียนประสบปัญหาน้ำท่วมขัง และภูมิทัศน์โดยรอบห้องสมุดยังไม่งดงาม Read more

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทะสี รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดร.จิระประภา ศรีปัตตา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562 เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยนเรศวร

“วันมหิดล” ประจำปี 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทะสี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.จิระประภา ศรีปัตตา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์ และตัวแทนบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 07.00 น.ที่ผ่านมา ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ร่วมฝึกอบรม “หลักสูตรพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.)” รุ่นที่ 30

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมฝึกอบรม “หลักสูตรพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.)” รุ่นที่ 30 ระหว่างวันที่ 22 กรกฏาคม-27 กันยายน 2562 พร้อมรับฟังบรรยาย เรื่อง การบริหารมหาวิทยาลัยในยุค Disruption จากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “The Reader Awards” และผู้ได้รับรางวัล “แฟนพันธุ์แท้ Library” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “The Reader Awards” และผู้ได้รับรางวัล “แฟนพันธุ์แท้ Library” โครงการคนบ้า เสวนา กาแฟ หนังสือ ครั้งที่ 5 ตอน “ขวัญใจ Library” ประจำปีการศึกษา 2561 รางวัล The Reader Awards 1. ประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี นางสาวชาริณีย์ มุทขอนแก่น สังกัดคณะสังคมศาสตร์ 2. ประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นายทศพล ชิ้นจอหอ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 3. ประเภทบุคลากร นางเรณุกา หนูสอน สังกัดคณะสังคมศาสตร์ 4. ประเภทอาจารย์ ดร.บุศรินทร์ Read more

“16 ปีสังคมศาสตร์ 16 ผลงานบทความวิชาการจากคณาจารย์/นิสิต”

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชวนคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ใน book chapter “16 ปีสังคมศาสตร์ 16 ผลงานบทความวิชาการจากคณาจารย์/นิสิต” ในวาระครบรอบ 16 ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โดยสามารถส่งบทความมาได้ที่ E-mail : 16socsciences@gmail.com Theme : Social Sciences in transforming age

THESIS INNOVATION AWARDS 2019

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับกับผู้ที่ได้รับรางวัล จากงานประกวดและเผยแพร่นวัตกรรมจากวิทยานิพนธ์สู่สังคม (THESIS INNOVATION AWARDS 2019) ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 ณ ห้องสัมมนาอาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทุกท่านด้วยนะครับ ——————————— รางวัล Popular Vote กลุ่มสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก นายดำรงค์ ตุ้มทอง นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์ : กลยุทธ์การให้ทางเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในระดับการอาชีวศึกษา ประเทศไทย อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร, Prof.Robin Humphrey, PhD. ผศ.ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ, Read more

โครงการประกวด Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลก

Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลก พร้อมหรือยัง! ที่จะเปลี่ยนโลกแห่งการช้อปปิ้งในปี 2020 บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ “Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลก” โดยการสร้างคลิปวิดีโอ รูปกราฟิก หรือบทความ เพื่อชิงทุนรางวัลการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโอกาสในการฝึกงานกับบริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเวลา 3 เดือน โจทย์การแข่งขัน นำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อ ‘ออกแบบแคมเปญ Shopee Read more