แบบฟอร์มสำหรับคณาจารย์
 • Download Download แบบใบเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน(1)
 • Download Download แบบใบเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน(2-5)
 • Download แบบขอนุมัติงดสอน ป.เอก
 • Download แบบขอนุมัติงดสอน ป.โท ภาคปก
 • Download แบบขอนุมัติงดสอน ป.โท ภาคพิเศษ
 • Download Download แบบขอนุมัติงดสอน ป.ตรี ภาคปกติ/ภาคพิเศษ
 • Download แบบประมวลรายวิชา
 • Download แบบขอใช้บริการตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบด้วยเครื่องอ่านสัญลักษณ์ด้วยแสง
 • Download แบบขออนุมัติค่าตรวจกระดาษคำตอบ
 • Download Download แบบฟอร์มขออนุมัติเชิญ อาจารย์พิเศษ/วิทยากรบรรยายพิเศษ ในระดับบัณฑิตศึกษา
 • Download Download แบบฟอร์มขออนุมัติเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษในระดับปริญญาตรี
 • Download Download แบบฟอร์มขออนุมัติเชิญอาจารย์พิเศษสอนในระดับปริญญาตรี
แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่
 • Download Download แบบเบิกค่าสอน ป.เอก
 • Download Download แบบเบิกค่าสอน ป.โท
 • Download แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันปฏิบัติงานปริญญาตรี ภาคพิเศษ
 • Download แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันปฏิบัติงานปริญญาโท ภาคพิเศษ
แบบฟอร์มสำหรับนิสิตปริญญาโท, ปริญญาเอก
 • Download แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าจัดทำวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท
 • Download แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าจัดทำวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก
 • Download คู่มือจัดทำสารนิพนธ์
 • Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ ของกองบริการ
 • Download E-Thesis Template : รูปแบบสารนิพนธ์ online
 • Download แบบฟอร์มสำหรับวิทยานิพนธ์ / แบบฟอร์มสำหรับIS
 • Download แบบฟอร์มส่ง IS
แบบฟอร์มสำหรับนิสิตปริญญาตรี
 • Download Download แบบบันทึกและประเมินผลการนิเทศการฝึกงาน
 • Download Download แบบประเมินผลนิสิตฝึกงานโดยสถานประกอบการ
 • Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ ของกองบริการ

Template วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี