แบบฟอร์มสำหรับคณาจารย์
 • Download Download แบบฟอร์มขอแจ้งความต้องการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์
 • Download Download แบบขออนุมัติงดสอน และสอนชดเชย
 • Download Download แบบขออนุมัติเชิญอาจารย์พิเศษในรายวิชา
 • Download Download แบบฟอร์มขออนุมั ติใช้ห้องเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 2 พรรษาบรมราชินีนาถ ( QS)
 • Download Download แบบฟอร์มขออนุมัติใช้ห้องเรียน อาคารปราบไตรจักร

แบบฟอร์มเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน

 • Download Download บันทึกขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน (เอกสารหมายเลข 1)
 •  Download หลักฐานและรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน (เอกสารหมายเลข 2-5)
แบบฟอร์มสำหรับนิสิต
แบบฟอร์มหน่วยสหกิจศึกษา

คำร้องขอเข้าร่วมโครงการสหกิจ

 • Download Download แบบคำร้องขอเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (สำหรับนิสิตสาขาวิชาจิตวิทยา)
 • Download Download แบบคำร้องขอเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (สำหรับนิสิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์)
 • Download Download แบบคำร้องขอเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (สำหรับนิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม)
 • Download Download แบบคำร้องขอเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (สำหรับนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์)

แบบฟอร์ม co-op ต่างๆ

 • Download Download ใบสมัครงานสหกิจศึกษา (Application Form for CO-OP JOB)
 • Download Download แบบฟอร์มเสนองานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • Download Download แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • Download Download แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • Download Download แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • Download Download แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • Download Download แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา : การประเมินสถานประกอบการ โดยอาจารย์นิเทศ
 • Download Download แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา : การประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา โดยอาจารย์นิเทศ
 • Download Download แบบประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยอาจารย์นิเทศ
 • Download Download แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวรโดยพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง
 • Download Download แบบประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรโดยพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง
 • Download Download แบบสรุปการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • Download Download แบบประเมินผลการนำเสนอรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวรโดยคณะกรรมการประเมินผลการนำเสนอ
 • Download Download แบบประเมินตนเองในการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบฟอร์มอื่นๆ

 • Download Download บันทึกขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

Template วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี