แนะนำ:ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

     ในปี พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต พิษณุโลก ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศและได้รับพระราชทานนาม จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ว่า “มหาวิทยาลัยนเรศวร” คณะสังคมศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ จึงได้ยุบรวมเป็น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เห็นสมควรให้จัดโครงสร้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขึ้นใหม่ เพื่อให้การบริหารงานมีความคล่องตัวมากขึ้น จึงได้แยกคณะสังคมศาสตร์ ออกมาจัดตั้งเป็นคณะใหม่อีกครั้ง ประกอบไปด้วย สาขาวิชาพัฒนาสังคม สาขาวิชาจิตวิทยา  สาขาวิชาประวัติศาสตร์  และสาขาวิชารัฐศาสตร์

     จนกระทั่ง วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในสมัย ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน เป็นอธิการบดี ได้มีมติเห็นสมควรยกฐานะสาขาวิชาต่างๆ ในคณะสังคมศาสตร์ ขึ้นเป็นภาควิชา สาขาวิชาพัฒนาสังคม จึงได้จัดตั้งเป็นภาควิชาและเปลี่ยนชื่อเป็น ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตั้งแต่นั้นมา โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ 4 ด้าน ประกอบด้วย

  • ด้านการผลิตบัณฑิต
  • ด้านงานทางวิชาการ งานงานวิจัย
  • ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
  • ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

logoSocDev

ศูนย์กลางสร้างองค์ความรู้ โดยกระบวนการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ มุ่งสู่สังคมคุณภาพ เปี่ยมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

สร้างบัณฑิต ที่ถึงพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรม สนับสนุนให้เกิดสังคมคุณภาพ มุ่งผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจัย ด้านสังคมและวัฒนธรรม เพื่อทำความเข้าใจสังคม และสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในสังคม อันเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ ระดับสากล

วัตถุประสงค์

ด้านผลิตบัณฑิต

     มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ และความสามารถในการแสวงหาความรู้  (learn how to learn) เชี่ยวชาญด้านแนวคิดทฤษฎีด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และมีทักษะด้านการวิจัย ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

ด้านงานทางวิชาการ งานวิจัย

     มุ่งผลิตผลงานทางวิชาการ วิจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติ โดยให้ความสำคัญต่อการวิจัยเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และการขับเคลื่อนไปสู่สังคมที่มีคุณภาพ

ด้านบริการวิชาการแก่สังคม

     จัดและสนับสนุน ให้บุคลากรในภาควิชาฯ มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ การประชุมทางวิชาการ การอบรม การสัมมนา การให้คำปรึกษา ฯลฯ ตลอดจนส่งเสริมให้มีแหล่งสืบค้น  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และฐานข้อมูลทางวิชาการของบุคลากร สู่สาธารณะ

ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

     จัดและสนับสนุน ให้บุคลากรในภาควิชาฯ มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เน้นการสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น