บุคลากร:ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ดร.ดาริน คงสัจวิวัฒน์ (k04003)

หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • วุฒิการศึกษา
  • Ph.D.(Regional and Rural Development Planning), AIT
  • รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ร.บ.เกียรตินิยมอันดับสอง (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • โทรศัพท์ : 0 5596 1979
 • อีเมล : darinkt@gmail.com

 
 
K04024

ดร.ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ (K04024)

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • วุฒิการศึกษา
  • Doctor of Philosophy in Public Administration, University of North Texas, Denton, Texas
  • Field of specialization: Financial Management
  • ร.บ. (การปกครอง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โทรศัพท์ : 0 5596 1995 /0 5596 1978
 • อีเมล : siwapornc@nu.ac.th
 • ประวัติย่อ (CV)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกรณ์ ชูวัฒนานุรักษ์ (k04020)

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • วุฒิการศึกษา
  • ร.ด. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ร.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง(การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Certificate (Chinese language, judicial system and policing), Beijing Foreign Studies University, PR China
 • โทรศัพท์ : 0 5596 1986
 • อีเมล : wuttikornc@yahoo.com
 • ประวัติย่อ (CV)

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ (k04006)

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • วุฒิการศึกษา
  • ร.ด. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) NIDA
  • วท.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) มรภ.จันทร์เกษม
 • โทรศัพท์ : 0 5596 – 1984
 • อีเมล : piratorn@gmail.com

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิวากร แก้วมณี (k04016)

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • วุฒิการศึกษา
  • Dr.Phil. (Political Economy and Political Science) University of Freiburg, Germany
  • ร.ม. (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ร.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง(การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โทรศัพท์ : 0 5596 1990
 • อีเมล : dhiwabkk@yahoo.com
 • ประวัติย่อ (CV)

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทะสี (k04022)

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • วุฒิการศึกษา
  • Ph.D. (Korean Studies) Hanyang University
  • Certificate in Korean Language, Kyung Hee University
  • รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
 • โทรศัพท์ : 0 5596 1988
 • อีเมล : wichiansi@gmail.com
 • ประวัติย่อ (CV)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.นิธิ เนื่องจำนงค์ (k04021)

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
(ลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการภายในประเทศ 1 พ.ค. – 31 ต.ค. 63)
 • วุฒิการศึกษา
  • ร.ด. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ร.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง(รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โทรศัพท์ : 0 5596 1985
 • อีเมล : nithi27@yahoo.com
 • ประวัติย่อ (CV)

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภัช สุขสวัสดิ์ (K04002)

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • วุฒิการศึกษา
  • Ph.D. (Politics) University of Adelaide, Australia
  • ร.ม. (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ร.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • โทรศัพท์ : 0 5596 1980 / 0 5596 1906
 • อีเมล : wanlapats@hotmail.com
 • ประวัติย่อ (CV)

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล พุทธรักษา (k04017)

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • วุฒิการศึกษา
  • PhD (Politics), The University of York, UK
  • ร.ม. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • โทรศัพท์ : 0 5596 – 1991 /0 5596 1904
 • อีเมล : watcharabonb@nu.ac.th
 • เว็บไซต์ : http://watcharabon.webs.com/
 • ประวัติย่อ (CV)

 

ดร.พลดา เดชพลมาตย์ (k04023)

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • วุฒิการศึกษา
  • รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สค.ม.(สวัสดิการแรงงาน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • โทรศัพท์ : 0 5596 – 1983
 • อีเมล : polladad@nu.ac.th

 

ดร.จุฑามณี สามัคคีนิชย์ (k04012)

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • วุฒิการศึกษา
  • Ph.D. (Politics and International Relations) University of New South Wales, Australia
  • ร.ม. (การระหว่างประเทศและการทูต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Graduate Certificate (International Studies), U. of Adelaide, Australia
  • ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • โทรศัพท์ : 0 5596 – 1996
 • อีเมล : joopjc@yahoo.com

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญณวุฒ ไชยรักษา (k04004)

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • วุฒิการศึกษา
  • Ph.D. Candidate. (Politics) The University of Nottingham
  • รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ร.บ. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โทรศัพท์ : 0 5596 – 1981 / 0 5596 – 1998
 • ID Line : 0988490397
 • อีเมล : channawootc@nu.ac.th
 • ประวัติย่อ (CV)
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรไท โสภารัตน์ (k04007)

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • วุฒิการศึกษา
  • ร.ด. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ร.ม. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • โทรศัพท์ : 0 5596 -1987
 • อีเมล : soparat@hotmail.com, oratais@nu.ac.th
 • ประวัติย่อ (CV)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรพล ศุภจักรวัฒนา (k04019)

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • วุฒิการศึกษา
  • รม. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ประกาศนียบัตร ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • Certificate of Attendance English for Academic Purposes (Upper Intermediate), Massey University  Wellington, New Zealand
  • Ph.D Candidate (Government), University of Essex, England
 • โทรศัพท์ : ลาศึกษาต่อ
 • อีเมล : supajak_x@yahoo.com, watcharapols@nu.ac.th
 • ประวัติย่อ (CV)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สน นิลศรี (k04014)

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • วุฒิการศึกษา
  • Ph.D. Candidate. (Peace and Reconciliation Studies) Coventry University, United Kingdom
  • M.P.S. (Honours) (International Relations and Human Rights),   The University of Auckland, New Zealand
  • ร.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โทรศัพท์ : 0 5596 – 1989
 • อีเมล : sninsri@hotmail.com

 

ดร. ปวงชน อุนจะนำ (k04008)

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • วุฒิการศึกษา
  • PhD in Political Science, 2017, The Graduate Center, CUNY
  • MA in Politics, 2012, The New School
  • MA in Political Science, 2009, University of Hawaii at Manoa
  • รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), 2005, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โทรศัพท์ลาศึกษาต่อ
 • อีเมล : puangchon@gmail.com
 • ประวัติย่อ (CV)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ หวังสัจจะโชค

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • วุฒิการศึกษา
  • รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • MA in Politics, University of Sheffield, UK
  • รัฐศาสตรบัณฑิต (รบ.) ภาคการปกครอง (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ปริญญาตรีใบที่สอง)
 • โทรศัพท์ : 0 5596 – 1994
 • อีเมล : weeraw@nu.ac.th
 • ประวัติย่อ (CV)


 

นางสกาวรัตน์ โชติรัตนศักดิ์

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 5596 1998

อีเมล : sakowruds@nu.ac.th

นายกิตติศักดิ์ เผ่าพันธ์

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 5596 1998

อีเมล : phoapans@hotmail.com