ติดต่อภาควิชาประวัติศาสตร์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 Thailand

  Telephone: +66 5596-1943

  Fax: +66 5596 1900

Facebook: www.facebook.com/socialscinu

Facebook: www.facebook.com/NUSoutheastAsia