ผลงานคณาจารย์

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

บทความวิชาการ/บทความวิจัย

แนะนำหนังสือ/ตำรา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมร่วมสมัย

บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล / กวินธร เสถียร / ฐานิดา บุญวรรโณ / กุลธิดา ศรีวิเชียร (บรรณาธิการ)
(2565)
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ชีวสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานเบื้องต้นสำหรับการวิจัย

พิษนุ อภิสมาจารโยธิน
(2565)
ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น

สมรรถนะหลัก ภารกิจสำคัญ และรายการพฤติกรรมที่จำเป็นภายใต้การเผชิญความท้าทายในการบริหารจัดการบริการสุขภาพ.

พิษนุ อภิสมาจารโยธิน
(2564)
ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น

เรื่องเพศกับการแพทย์: อนามัยการเจริญพันธุ์ในมิติของสังคมวิทยา.

พิษนุ อภิสมาจารโยธิน
(2560)
ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ