ใต้ร่มราชพฤกษ์:

ผลงานของนิสิตภาควิชาจิตวิทยา

การศึกษาหลักการ ทฤษฎีต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับการปรึกษาทางด้านการเงิน ความหมายและปัญหาทางด้านการเงิน  รวมถึงการรับมือกับผู้ที่มีปัญหาทางด้านการเงิน กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน  หลักปฏิบัติ และการให้คำปรึกษาทางด้านการเงิน