ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
(Bachelor of Arts Program in Social Development)

ปรัชญาและวัตถุประสงค์
ปรัชญา: “มุ่งผลิตบัณฑิตพัฒนาสังคม เพื่อการขับเคลื่อนสู่สังคมคุณภาพ”
ความสำคัญ: สร้างนักพัฒนาสังคมที่มีความรู้ด้านวิชาการ การวิจัยเพื่อปฏิบัติการพัฒนาสังคม  (Research and Academic for Social Practice) อย่างมีคุณธรรมและสร้างสรรค์เพื่อมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคมทั้งในระดับประเทศและสากล ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคมให้เข้ากับศาสตร์อื่น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี นำสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน
วัตถุประสงค์: มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
 1. มีความรู้ความสามารถ และความเข้าใจในหลักการและแนวคิดด้านการพัฒนาสังคมได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
 2. มีศักยภาพในการบูรณาการความรู้และความคิดด้านการพัฒนาสังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 3. มีทักษะในการประยุกต์หลักการพัฒนาสังคมเพื่อการปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณการปฏิบัติงานในฐานะนักพัฒนาสังคม
การสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร

การสมัครและคุณสมบัตของผู้สมัคร :

 • รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา:

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

          5.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการและทางวิชาชีพหรือปฎิบัติการต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

          5.2 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการจากสถาบันการศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยรับรอง

          5.3 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการและทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองมีค่าเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่าและระหว่างศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า หากภาคการศึกษาใดมีผลการเรียนต่ำกว่า 3.50 จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า

          5.4 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

          5.5 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

          5.6 ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ

โอกาสของอาชีพหลังจบการศึกษา

ภาครัฐ สามารถสอบ กพ. เข้าสู่ระบบราชการได้ตามความเชี่ยวชาญที่จบมา หรือสาขาใกล้เคียง โดยปกติแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่

 1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น
 2. กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เช่น พัฒนากรตำบล อำเภอ จังหวัด เป็นต้น
 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ
 4. สถาบันวิจัยทางสังคม รวมถึงสถาบันวิจัยในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
 5. หน่วยงานรัฐอื่น ๆ ที่มีสาขาที่ใกล้เคียง เช่น รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และอื่น ๆ

ภาคเอกชน

 1. บริษัท ห้างร้าน ที่ทำงานด้านการพัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะในฝ่ายที่ต้องดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
 2. องค์กรเอกชน (Non-Government Organizations: NGOs) มูลนิธิ และหน่วยงานหรือองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาล เช่น องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ องค์กรภาคประชาสังคม ที่ได้รับการสนับสนุนทุนดำเนินการจากแหล่งทุนทั้งในและต่างประเทศ อาทิ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) สำนักงานกองทุน
รายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาตรี

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

 โครงสร้างหลักสูตร (แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ)

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30
     1.1 วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 30
     1.2 วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 1

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93
     2.1 วิชาพื้นฐาน 21
     2.2 วิชาบังคับ 36
     2.3 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 6
     2.4 สหกิจศึกษา/ฝึกงาน/ฝึกอบรมในต่างประเทศ 6
     2.5 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 24

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6

ประธานหลักสูตร

ผศ.อำนวย พิรุณสาร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 1. ผศ.อำนวย พิรุณสาร
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย ยังสุข
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญภัสรา กษมาจารุพัชร
 4. ดร.เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์
 5. ดร.กมเลศ โพธิกนิษฐ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

1.1) กลุ่มวิชาภาษา   จำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 • 001201 ทักษะภาษาไทย (Thai Language Skills)
 • 001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Fundamental English)
 • 001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา (Developmental English)
 • 001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (English for Academic Purposes)

1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 • 001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า  (Information Science for Study and Research)
 • 001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม (Language, Society and Culture)
 • 001224 ศิลปะในชีวิตประจำวัน (Arts in Daily Life)
 • 001225 ความเป็นส่วนตัวของชีวิต (Life Privacy)
 • 001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล (Ways of Living in the Digital Age)
 • 0001227 ดนตรีวิถีไทยศึกษา (Music Studies in Thai Culture)
 • 001228 ความสุขกับงานอดิเรก (Happiness with Hobbies)
 • 001229 รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น ชีวิตที่มีความหมาย (Know Yourself, Understand Others, Meaningful Life)
 • 001241 ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจำวัน (Western Music in Daily Life)
 • 001242 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative Thinking and Innovation)

1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์        จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 • 001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจำวัน (Philosophy of Life for Sufficient Living)
 • 001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต (Fundamental Laws for Quality of Life)
 • 001233 ไทยกับประชาคมโลก (Thai State and the World Community)
 • 001234 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Civilization and Local Wisdom)
 • 001235 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (Politics, Economy and Society)
 • 001236 การจัดการการดำเนินชีวิต (Living Management)
 • 001237 ทักษะชีวิต (Life Skills)
 • 001238 การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy)
 • 001239 ภาวะผู้นำกับความรัก (Leadership and Compassion)
 • 001251 พลวัตกลุ่มและการทำงานเป็นทีม (Group Dynamics and Teamwork)
 • 001252 นเรศวรศึกษา (Naresuan Studies)                
 • 001253 การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)

1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 • 001271 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (Man and Environment)
 • 001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Introduction to Computer Information Science)
 • 001273 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน (Mathematics and Statistics in Everyday life)
 • 001274 ยาและสารเคมีในชีวิตประจำวัน (Drugs and Chemicals in Daily Life)
 • 001275 อาหารและวิถีชีวิต (Food and Life Style)
 • 001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว (Energy and Technology Around Us)
 • 001277 พฤติกรรมมนุษย์ (Human Behavior)
 • 001278 ชีวิตและสุขภาพ (Life and Health)
 • 001279 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Science in Everyday Life)

1.5)  กลุ่มวิชาพลานามัย   บังคับไม่นับหน่วยกิต   จำนวน 1 หน่วยกิต

 • 001281 กีฬาและการออกกำลังกาย (Sports and Exercises)

หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต

2.1) วิชาพื้นฐาน จำนวน 21 หน่วยกิต

 • 214110 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Economics)
 • 230478 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (Introduction to Law)
 • 830100 แนวคิดพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรม (Basic Concepts on Society and Culture)
 • 830101 แนวคิดทฤษฏีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (Sociological and Anthropological Theories and Concepts)
 • 830102 แนวคิดพื้นฐานระบบนิเวศ (Basic Concepts of Ecological Systems)
 • 830103 แนวคิดทฤษฎีด้านการพัฒนาสังคม (Theoretical Approaches to Social development)
 • 833200 รัฐศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Political Science)

2.2) วิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต

 • 205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (Communicative English for Specific Purpose)
 • 205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ (Communicative English for Academic Analysis)
 • 205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงาน (Communicative English for Research Presentation)
 • 830213 พัฒนาการของการพัฒนา (The Evolution of Development Studies)
 • 830214 สำนึกสาธารณะเพื่อการพัฒนาสังคม (Theoretical Approaches to Sociology and Anthropology)
 • 830215 ประชากรศาสตร์สังคมเบื้องต้น (Introduction to Social Demography)
 • 830216 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเศรษฐกิจ (Economic Sociology and Anthropology)
 • 830217 จิตวิทยาประยุกต์เพื่อการพัฒนาสังคม (Applied Psychology for Social Development)
 • 830218 กระบวนการและเทคนิคการทำงานพัฒนา (Process and Techniques for Development Work)
 • 830219 ทฤษฎีนโยบายสังคม (Social Policy Theories)
 • 830220 การวางแผน และการจัดทำโครงการเพื่อการพัฒนาสังคม (Planning and Project Implementation for Social Development)
 • 830221 สถิติและคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 1 (Statistics and Computers for Social Sciences Research 1)
 • 830222 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Research Methodology in Social Sciences)
 • 830223 การฝึกปฎิบัติการพัฒนาสังคม (Social Development Practice)

2.3) วิชาเลือก ให้เลือกคละวิชา 4 กลุ่มต่อไปนี้ จำนวนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

2.3.1) กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา

 • 830330 นโยบายสังคมเพื่อการพัฒนา (Social Policy for Development)
 • 830331 นโยบายเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Economic and Social Policy for Local Development)
 • 0830332 ประชากรและการพัฒนา (Population and Development)
 • 830333 ประชากรและการอนามัยเจริญพันธุ์ (Population and Reproductive Health)
 • 830334 การพัฒนามนุษย์ (Human Development)
 • 830335 การบริหารการพัฒนาสังคม (Social Development Administration)
 • 830336 การพัฒนาเมือง (Urban Development)
 • 830337 การพัฒนาท้องถิ่นไทย (Thai Local Development
 • 830338 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา (Environment and Development
 • 830339 นโยบายด้านการย้ายถิ่น (Policy of Migration)
 • 830340 นโยบายด้านสวัสดิการสังคม (Social Welfare Policy)
 • 830341 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)
 • 830342 การปกครองท้องถิ่นไทย (Thai Local Administration)
 • 830343 การเมืองกับการพัฒนาสังคม Politics and Social Development
 • 830344 ยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (Strategic Integration of Local Development)
 • 830345 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา (Law Concerning Development)

2.3.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการสังคม

 • 830350 กระบวนการกลุ่ม องค์กร และเครือข่ายทางสังคม (Group Dynamics Organization and Social Network)
 • 830351 การจัดการตนเองของชุมชน (Community Autonomous Management)
 • 830352 นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ (Social Innovation for Creative Development)
 • 830353 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Application of Geographic Information System for Development)
 • 830354 สารสนเทศและสื่อสารมวลชนเพื่อการพัฒนา (Information and Mass Communication for Development)
 • 830355 การพัฒนาความคิดเชิงระบบ (Systematic  Thinking  Development)
 • 830356 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resources and Environmental Management)
 • 830357 แนวคิดและปฏิบัติการเพื่อความรับผิดชอบทางสังคม (Concepts and Practice on Cooperative Social Responsibility)
 • 830358 ชุมชนเชิงปฎิบัติการด้านการเรียนรู้ (Community of Learning Practice)
 • 0830359 ธุรกิจเพื่อสังคมและผู้ประกอบการทางสังคม (Social Enterprises and Social Entrepreneurship)
 • 830360 พุทธธรรมกับสังคมไทย (Buddhadhamma and Thai Society)
 • 830361 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต (Meditation for Life Development)
 • 830362 การประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment)
 • 830363 ทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนา (Social Capital for Development)
 • 830364 การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชน (Education for Human Resource Development in Community)

2.3.3) กลุ่มวิชาวิจัยสังคม

 • 830371 สถิติและคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 2 (Statistics and Computers for Social Sciences Research 2)
 • 830372 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
 • 830373 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research)
 • 830374 แนวคิดทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเพื่อประยุกต์ใช้ในการวิจัย (Sociological and Anthropological Concepts for Research)
 • 830375 การวิจัยนโยบาย (Policy Research)
 • 830376 การทบทวนวรรณกรรมสำหรับงานวิจัยด้านพัฒนาสังคม (Literature Review for Social Development Research)
 • 830377 การเขียนรายงานการวิจัย (Writing a Research Report)
 • 830378 จรรยาบรรณนักวิจัยและจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (Codes of Conduct and Morality for Researchers)
 • 830379 ปัญหาสังคมและประเด็นสำคัญด้านการพัฒนา (Social Problems and Current Development Issues)
 • 830380 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)

2.3.4) กลุ่มวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 • 830381 การเคลื่อนไหวทางสังคมกับการพัฒนา (Social Movement and Development)                           
 • 830382 สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม (Peace Studies for Social Development)
 • 830383 นิเวศวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Ecology)
 • 830384 การเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรกับความหลากหลายในวิถีชีวิต (Agricultural Change and Diversity of Walks of Life)
 • 830385 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการท่องเที่ยวกับการพัฒนา (Sociology and Anthropology of Tourism and Development)
 • 830386 คนชายขอบกับการพัฒนา (Marginal and Marginalized People and Development)
 • 830387 ประเพณีไทยและศาสนาในไทย (Thai Customs and Religions in Thailand)
 • 830388 ศาสนาและจริยธรรมเพื่อการพัฒนาสังคม (Religion and Ethics for Social Development)
 • 830389 ชาติพันธุ์สัมพันธ์กับการพัฒนา (Ethnicity and Development)
 • 830390 ชายแดนศึกษา (Borderland Studies)
 • 830391 อาหารและวัฒนธรรม (Food and Culture)
 • 830392 มานุษยวิทยาสินค้า (Anthropology of Commodities)
 • 830393 สังคมวิทยาสุขภาพ (Health Sociology)
 • 830394 ประชากรและสังคมผู้สูงวัย (Population and Aging Society)
 • 830395 ประชากรศาสตร์ครอบครัว (Family Demography)
 • 830396 ประชากรกับคุณภาพชีวิต (Population and Quality of Life)
 • 830397 เพศสภาวะและเพศวิถี (Gender and Sexuality)
 • 830398 พฤติกรรมอปกติในวัฒนธรรมไทย (Abnormal Behaviors in Thai Culture)                                                   
 • 830399 สังคมวิทยาวัยเด็กเบื้องต้น (Introduction to Sociology of Childhood)
 • 830400 ความไม่เท่าเทียมกันในสังคมไทย (Inequality in Thai Society)
 • 830401 สิทธิมนุษยชนกับการพัฒนา (Human Rights and Development)

2.4) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 • 830224 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 1 (Undergraduate Thesis 1)
 • 830225 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 2 (Undergraduate Thesis 2)

2.5) สหกิจศึกษา/การฝึกงาน/ฝึกอบรมหรือการฝึกงานในต่างประเทศ กำหนดให้เลือกเรียน 1 รายวิชา จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้

 • 830226 สหกิจศึกษา (Co-operative Education)
 • 830227 การฝึกงาน (Professional Training)
 • 830228 ฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ (Overseas Training or Professional Training)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยนิสิตสามารถเลือกเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยนเรศวรหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยนเรศวรรับรอง

 1. สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นต้น เนื่องจากหน่วยงานเหล่านี้มีการดำเนินงานพัฒนาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม