เอกสารประกอบการประชุม

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

เป็นภาควิชาที่มีความลุ่มลึกทางวิชาการด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์ มุ่งสร้างคนคุณภาพ สร้างสังคมที่มีความสุข
วัตถุประสงค์
54524141_2800006840223612_2170304505755729920_n
ด้านผลิตบัณฑิต

มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ และความสามารถในการแสวงหาความรู้ (learn how to learn) เชี่ยวชาญด้านแนวคิดทฤษฎีด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และมีทักษะด้านการวิจัย ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

81553994_3076444162579877_6165349051450523648_n
ด้านงานทางวิชาการ งานวิจัย

มุ่งผลิตผลงานทางวิชาการ วิจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติ โดยให้ความสำคัญต่อการวิจัยเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และการขับเคลื่อนไปสู่สังคมที่มีคุณภาพ

52080721_2778104039080559_9141644822166110208_n
ด้านบริการวิชาการแก่สังคม

จัดและสนับสนุน ให้บุคลากรในภาควิชาฯ มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ การประชุมทางวิชาการ การอบรม การสัมมนา การให้คำปรึกษา ฯลฯ ตลอดจนส่งเสริมให้มีแหล่งสืบค้น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และฐานข้อมูลทางวิชาการของบุคลากร สู่สาธารณะ

79079391_3057206291170331_7668282451919110144_n
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

จัดและสนับสนุน ให้บุคลากรในภาควิชาฯ มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เน้นการสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น