ผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

วิทยานิพนธ์ บทคัดย่อ บทความวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

ผลงาน รางวัลของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและศิษย์เก่า​

การประกวด THESIS & INNOVATION INDEPENDENT STUDY AWARDS 2020 จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

  • รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก ระดับปริญญาเอก กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ ดร.กมเลศ โพธิกนิษฐ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม จากผลงานเรื่อง นวัตกรรมการเรียนการสอน: “หนังสือทฤษฎีนโยบายสังคมและการวิพากษ์นโยบาย”
  • รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ระดับปริญญาเอก กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ คุณเขมิกา วริทธิ์วุฒิกุล ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม จากผลงานเรื่อง “แนวทางการจัดการน้ำผิวดินตามสภาพภูมิสังคมลุ่มน้ำน่าน”
  • รางวัล Popular Vote กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ Mrs.Chimi Lham ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม จากผลงานเรื่อง Development Guidelines for Community Participation in Solid Waste Management in Barshong Chiwog, Naro Gewog, Thimphu Bhutan