ใต้ร่มราชพฤกษ์:

Welcome to

The Department of Sociology and Anthropology

- WE PROVIDE GREAT LEARNING EXPERIENCES -

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

หลักสูตรที่เปิดสอน