ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสได้รับรางวัล “รางวัลชนะเลิศ” การนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับ
นิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 4

ในโอกาสได้รับรางวัล
“รางวัลชนะเลิศ”
การนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการ
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566

จากผลงาน : กิมจิ@บ้านร่องกล้า
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยการแปรรูปผักกาดขาว
(อีลุ้ย) เป็นกิมจิ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

พร้อมทั้งได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยนเรศวร และธนาคารออมสิน ภาค 7
เข้าร่วมการแข่งขันรอบ Best of the Best โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
ประจำปี 2566 ในระดับประเทศต่อไป

สมาชิกทีม “SD ยุวพัฒน์@NU”
นางสาวชุติกาญจน์ เศวตรุ่งเรือง
นางสาวธัญชนก ฤทธิ์มณี
นางสาวสุภณิชา แย้มสรวล
นางสาวทัณฑิมา สุขเกิด
นางสาวศุภนิดา ทองอินทร์
นางสาวอารียา พงศ์พจมาน

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์