ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสได้รับรางวัล “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1” การนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับ
นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 4

ในโอกาสได้รับรางวัล
“รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1”

การนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566

จากผลงาน : กลุ่มชุมชนท่องเที่ยวบ่อเกลือพันปี
การพัฒนากลุ่มโฮมสเตย์และการท่องเที่ยวชุมชนบ่อเกลือพันปี
ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

สมาชิกทีม “PolSci Connect”
นายชัยธวัฒน์ เอกปัชชา
นางสาวพรกนก คำนาค
นางสาวเบญญาภา พลาพล
นายปองภพ นพนภาพร
นางสาวกุลปริยา ริ้วทอง
นายธารวิมล คำกว้าง
นางสาวภณพร ปันอิ่น
นายธีระศกัดิ์ พ่วงโพธิ์
นางสาวณัฐพร บุกล่า

อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ, ดร.ดาริน คงสัจวิวัฒน์