โครงการศึกษาดูงานด้านประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์และความเสมอภาคทางเพศ ร่วมกับ The Hong Kong Polytechnic University (PolyU)

เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรไท โสภารัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและส่งเสริม พหุวัฒนธรรม และ อาจารย์พงศ์ศิร คงแถวทอง ผู้ช่วยคณบดี ,นิสิตและเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ พร้อมกับ คณะผู้บริหารและนักศึกษา จาก The Hong Kong Polytechnic University (PolyU) รวมทั้งสิ้น 27 คน ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของรัฐสภา และเยี่ยมชมภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมต่าง ๆ บริเวณโดยรอบอาคารรัฐสภา ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร Read more

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุพิชญา เพ็ชรอ่อน ในโอกาสได้รับรางวัล “POPULAR VOTE” กิจกรรม “ผู้ประกาศแจ้งรายการภาคประชาชน” โทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุพิชญา เพ็ชรอ่อนนิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับรางวัล “POPULAR VOTE” กิจกรรม “ผู้ประกาศแจ้งรายการภาคประชาชน”โทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการสนับสนุนร่วมโหวต ร่วมเชียร์ ร่วมส่งแรงใจ จนนิสิตของเราได้รับรางวัล “POPULAR VOTE” ในครั้งนี้ขอขอบณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ คลิ๊กที่นี่เพื่อรับชมผลงานของนิสิต

:: ภาพกิจกรรม :: โครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ครั้งที่ 2

วันนี้ (12 มิถุนายน 2567) เวลา 13.00 น.ที่ผ่านมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา และคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วม โครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ครั้งที่ 2 ณ ห้องปราบไตรจักร 2-309 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

เตรียมพบกับงานอ่านเปิดโลก (ครั้งที่ 7) ในหัวข้อ “อ่านชีวิตสังคมไทย: ผ่าน ” ร่างกาย” การปฏิวัติ 2475″

เตรียมพบกับงานอ่านเปิดโลก (ครั้งที่ 7) อ่านชีวิตสังคมไทย: ผ่าน “ร่างกาย” การปฏิวัติ 2475 ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 12.30 – 16.30 น.ณ ห้อง Main Conference และ ห้อง Auditorium อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOM) มหาวิทยาลัยนเรศวร 12.30 – 13.00 น. ​​ – เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 13.00 – 15.00 น. – การเสวนาทางวิชาการอ่านเปิดโลก หัวข้อ Read more

:: ภาพกิจกรรม :: ผู้บริหารนำ Mr. Harumichi Sano เข้าพบอธิการบดี

วันนี้ (12 มิถุนายน 2567) เวลา 13.00 น.ที่ผ่านมา ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช รรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์พงศ์ศิร คงแถวทอง ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์ นำ Mr. Harumichi Sano จาก MITSUBISHI LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Thai Language for Foreigners Read more

โครงการจิตวิทยาวิชาการ หัวข้อ “AI เพื่อการทำวิจัย”

ขอเชิญ “นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าภาควิชาจิตวิทยา” คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรที่สนใจเข้าร่วมโครงการจิตวิทยาวิชาการ หัวข้อ AI เพื่อการทำวิจัย” วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราชผู้เชี่ยวชาญด้าน Generative AI และ ChatGPT วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567เวลา 08.30 – 17.00 น.ณ ห้องปราบไตรจักร 24 อาคารปราบไตรจักร 1มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก รับจำนวน 55 ที่นั่งเท่านั้น* ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่https://shorturl.at/Tfu66 ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมวันที่ 24 มิถุนายน 67 หมายเหตุ:ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะนิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่าสาขาวิชาจิตวิทยาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเท่านั้น

โครงการวัฒนธรรมกรีน “ตระหนักรู้ คิดก่อนใช้ ใส่ใจพลังงาน”

หน่วยทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการวัฒนธรรมกรีน “ตระหนักรู้ คิดก่อนใช้ ใส่ใจพลังงาน” ให้กับนิสิตและบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจในเรื่องของพลังงาน และการสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการทำงานร่วมกัน รวมถึงส่งเสริมการนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งสามารถช่วยสร้างความยั่งยืนในการใช้พลังงานและสร้างสังคมที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรไท โสภารัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและส่งเสริมพหุวัฒนธรรม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมพร้อมกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “ตระหนักรู้ คิดก่อนใช้ ใส่ใจพลังงาน” โดยจัดขึ้นในวัน พฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – Read more

โครงการอ่านเปิดโลก (ครั้งที่ 6)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอ่านเปิดโลก (ครั้งที่ 6)หนังสือเรื่อง กลุ่มทุนการเมืองล้านนา:การเปลี่ยนทุนเศรษฐกิจและวัฒนธรรมให้เป็นทุนการเมืองผู้แต่ง:ผศ.ดร.ชัยพงษ์ สำเนียงออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meeting ==================== Zoom meeting. Topic: โครงการอ่านเปิดโลก (ครั้งที่ 6) หนังสือเรื่อง กลุ่มทุนการเมืองล้านนา: การเปลี่ยนทุนเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมให้เป็นทุนการเมืองTime: Jun 10, 2024 01:00 PM Bangkok Join Zoom Meetinghttps://nu-ac-th.zoom.us/j/98434656406 Meeting ID: 984 3465 6406Passcode: fssnu ===================== **รับฟังได้จาก**Live ผ่านเว็บเพจคณะสังคมศาสตร์ และเพจ FB ห้องอ่านหนังสือคณะสังคมศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ Read more