โครงการศึกษาดูงานด้านประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์และความเสมอภาคทางเพศ ร่วมกับ The Hong Kong Polytechnic University (PolyU)

เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรไท โสภารัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและส่งเสริม พหุวัฒนธรรม และ อาจารย์พงศ์ศิร คงแถวทอง ผู้ช่วยคณบดี ,นิสิตและเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ พร้อมกับ คณะผู้บริหารและนักศึกษา จาก The Hong Kong Polytechnic University (PolyU) รวมทั้งสิ้น 27 คน ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของรัฐสภา และเยี่ยมชมภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมต่าง ๆ บริเวณโดยรอบอาคารรัฐสภา ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร Read more

โครงการวัฒนธรรมกรีน “ตระหนักรู้ คิดก่อนใช้ ใส่ใจพลังงาน”

หน่วยทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการวัฒนธรรมกรีน “ตระหนักรู้ คิดก่อนใช้ ใส่ใจพลังงาน” ให้กับนิสิตและบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจในเรื่องของพลังงาน และการสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการทำงานร่วมกัน รวมถึงส่งเสริมการนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งสามารถช่วยสร้างความยั่งยืนในการใช้พลังงานและสร้างสังคมที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรไท โสภารัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและส่งเสริมพหุวัฒนธรรม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมพร้อมกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “ตระหนักรู้ คิดก่อนใช้ ใส่ใจพลังงาน” โดยจัดขึ้นในวัน พฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – Read more

โครงการอ่านเปิดโลก (ครั้งที่ 6)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอ่านเปิดโลก (ครั้งที่ 6)หนังสือเรื่อง กลุ่มทุนการเมืองล้านนา:การเปลี่ยนทุนเศรษฐกิจและวัฒนธรรมให้เป็นทุนการเมืองผู้แต่ง:ผศ.ดร.ชัยพงษ์ สำเนียงออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meeting ==================== Zoom meeting. Topic: โครงการอ่านเปิดโลก (ครั้งที่ 6) หนังสือเรื่อง กลุ่มทุนการเมืองล้านนา: การเปลี่ยนทุนเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมให้เป็นทุนการเมืองTime: Jun 10, 2024 01:00 PM Bangkok Join Zoom Meetinghttps://nu-ac-th.zoom.us/j/98434656406 Meeting ID: 984 3465 6406Passcode: fssnu ===================== **รับฟังได้จาก**Live ผ่านเว็บเพจคณะสังคมศาสตร์ และเพจ FB ห้องอ่านหนังสือคณะสังคมศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ Read more

วิถีชาวคริสเตียนต่อการพัฒนาสุขภาวะ(WELL-BEING)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม “โครงการจัดทำฐานข้อมูลความรู้พหวัฒนธรรมเสวนาศาสนาคริสต์ต่อการพัฒนาชีวิตและสังคมหัวข้อวิถีชาวคริสเตียนต่อการพัฒนาสุขภาวะ(WELL-BEING)” วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้อง Main Conference กองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการความร่วมมือภายในประเทศระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

          รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ดร.สุรเดช ประยูรศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล พุทธรักษา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมด้วยนางสกาวรัตน์ โชติรัตนศักดิ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์ ร่วมต้อนรับผู้บริหารจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญฤทธิ์ โอมณี (คณบดีคณะศิลปศาสตร์ Read more

ASEAN in Today’s World (AsTW) 2024

นางสาวธัญวัลย์ วัฒนพงศ์กิตติ นิสิตภาควิชาจิตวิทยา ชั้นปีที่ 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวของมหาวิทยาลัยไทยที่ได้รับการคัดเลือกจาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น ให้เข้าร่วมโครงการ ASEAN in Today’s World (AsTW) 2024 ระหว่างวันที่ 11-21 มีนาคม 2024 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพ      ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และนักศึกษาจาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น Ateneo de Manila University ประเทศฟิลิปปินส์ Vietnam National University, Hanoi ประเทศเวียดนาม University of Malaya ประเทศมาเลเซีย และ Universitas Read more

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกเปิดรับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ➡️ สมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.admission.graduate.nu.ac.th/ 📱 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 055-961920 (ในเวลาราชการ)