ใต้ร่มราชพฤกษ์:
| Faculty of Social Sciences: Naresuan University
| ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบประกาศ/ข้อบังคับ : งานธุรการ
ระเบียบและหลักเกณฑ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระเบียบประกาศทั่วไปของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตร์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556 กฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2556 ซักซ้อมความเข้าใจของสถาบันต้นสังกัดในแนวปฏิบัติงานชดใช้ทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) การปรับเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเงินเดือนชดเชย มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
Read More
วาระการประชุม คณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์
ครั้งที่1 ครั้งที่2 ครั้งที่3 + วาระเพิ่มเติม ครั้งที่ 4+ วาระเพิ่มเติม ครั้งที่5 ครั้งที่6 ครั้งที่7 ครั้งที่8 ครั้งที่ 1แท็กซี่เพิ่มเติมครั้งที่ 2ครั้งที่ 3ครั้งที่ 4ครั้งที่ 5ครั้งที่ 6ครั้งที่ 7ครั้งที่ 8ครั้งที่ ...
Read More
| ประกาศ / กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์
| หลักสูตรที่เปิดสอน
|ผลงานวิจัย หนังสือและบทความของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์

|มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

WWW.AUTONOMY.NU.AC.TH