ใต้ร่มราชพฤกษ์:
| Faculty of Social Sciences: Naresuan University
| ข่าวประชาสัมพันธ์
“ค่ายสนุกคิด จิตพัฒนา”
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญชวนผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานเข้าร่วม พัฒนาทักษะทางการคิด (Executive Function) ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ช่วงปิดเทอม “ค่ายสนุกคิด จิตพัฒนา” คุณสมบัติ • ไม่จำกัดเพศ • อายุระหว่าง 6-8 ปี • ป.1-ป.3 วัน/เวลา ...
“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ EdPEx”
หน่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2 หัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ EdPEx” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พีระพงศ์ เธียราวัฒน์… รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิจัย  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันพุธที่ 7 มีนาคม ...
ตารางวงเงินงบประมาณซื้อวัสดุหนังสือหรือตำรา จำนวน 121 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของคณะสังคมศาสตร์
ตารางวงเงินงบประมาณ ซื้อวัสดุหนังสือหรือตำรา จำนวน 121 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของคณะสังคมศาสตร์ คลิกที่นี่  tablebook121 ...
| ประกาศ / กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์
| หลักสูตรที่เปิดสอน
|ผลงานวิจัย หนังสือ บทความ และรางวัลต่างๆ ของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์
|นิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะสังคมศาสตร์

|มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

WWW.AUTONOMY.NU.AC.TH