รายงานการเงิน (งบทดลอง) คณะสังคมศาสตร์

ตุลาคม 2562 พฤศจิกายน 2562 ธันวาคม 2562 มกราคม 2563 กุมภาพันธ์ 2563 มีนาคม 2563 เมษายน 2563 พฤษภาคม 2563 มิถุนายน 2563 กรกฎาคม 2563 สิงหาคม 2563 กันยายน 2563 ตุลาคม 2561 ตุลาคม 2561+วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา พฤศจิกายน 2561 ธันวาคม 2561 มกราคม 2562 กุมภาพันธ์ 2562 มีนาคม 2562 เมษายน 2562 Read more

รายงานการเบิกจ่ายเงิน คณะสังคมศาสตร์

ตุลาคม 2562 พฤศจิกายน 2562 ธันวาคม 2562 มกราคม 2563 กุมภาพันธ์ 2563 มีนาคม 2563 เมษายน 2563 พฤษภาคม 2563 มิถุนายน 2563 กรกฎาคม 2563 สิงหาคม 2563 กันยนยน 2563 ตุลาคม 2561 พฤศจิกายน 2561 ธันวาคม 2561 มกราคม 2562 กุมภาพันธ์ 2562 มีนาคม 2562 เมษายน 2562 พฤษภาคม 2562 Read more