นายนิติกร จิรฐิติกาลกิจ ศิษย์เก่ารัฐศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

นายนิติกร จิรฐิติกาลกิจ ศิษย์เก่ารัฐศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาการบริหารกระบวนการยุติธรรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จัดให้มีพิธีให้โอกาสและแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับทุนการศึกษาจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยมี นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นผู้ให้โอวาทและกล่าวแสดงความยินดี