ใต้ร่มราชพฤกษ์:

วาระการประชุม: คณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร