วาระการประชุม คณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์

วาระการประชุม: คณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร