คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมกิจกรรม

"Mindfulness Meditation Walk and Heritage Tourism"

"Mindfulness Meditation Walk and Heritage Tourism"

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมกิจกรรม
"Mindfulness Meditation Walk and Heritage Tourism"
ระหว่างวันที่ 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2566
จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรไปยังอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (รวมระยะทางประมาณ 79 กิโลเมตร)
นำการเดินเจริญสติโดย
• พระครูสุนทร อรรถการ (ครูบาดร) เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทผาหนาม จังหวัดลำพูน
• พระครูวินัยธรธีรวัฒน์ สิริมงฺคโล (วรรณใหม่) เจ้าสำนักอารามดงสามหมื่น จังหวัดลำพูน
รูปแบบกิจกรรม
• เดินเจริญสติตามพระภิกษุตามระยะทางที่กำหนดเป็นช่วงๆ ของแต่ละวัน
หมายเหตุ
• ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ (ศีล5) แต่งกายสุภาพไม่จำกัดสี และสวมรองเท้าได้
• มีอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละมื้อ จำนวน 20 ท่าน
• ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถตั้งเต็นท์หรือหาที่พักด้วยตัวเองได้
• การเดินทางใช้ระยะทางโดยประมาณ ทั้งนี้ ให้ถือตามจริงที่จะเกิดขึ้น
• สามารถเข้าร่วมการเดินเป็นระยะๆ ได้ด้วยตนเอง
สมัครเข้าร่วมโครงการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
• นางกมลรัตน์ เฟื่องปรางค์ โทรศัพท์ 0-5596-1922
• นายกิตติ์ธเนศ สุริยพรศิริกุล โทรศัพท์ 08-3539-0891