เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.พิจิตต รัตตกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าพบปะผู้บริหาร และคณาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพูดคุยประเด็นการกระจายอำนาจ