ประกาศคณะสังคมศาสตร์
เรื่อง ประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้นเชิงวัฒนธรรม
ณ Jeonbuk National University ประเทศเกาหลีใต้ ประจำปีงบประมาณ 2567
………………………………………………….
ตามที่คณะสังคมศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้นเชิงวัฒนธรรม ณ Jeonbuk National University ประเทศเกาหลีใต้ ประจำปีงบประมาณ 2567 นั้น
บัดนี้ การคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

1. นางสาวภัทรานิษฐ์ ศีลลา ผู้ผ่านการคัดเลือก

2. นายภานุเดช ลาโซ สำรอง