ใต้ร่มราชพฤกษ์:

นางพชรวรรธน์ นลินรัตนกุล

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์
โทร.055 96 1910 (pacharawattn@nu.ac.th)

งานอำนวยการ

(General Service)

หัวหน้างานธุรการ

นางวนมาลินทร์ มหะพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055 96 1925
wanamalin_nu@hotmail.com

หน่วยธุรการ

นางวนมาลินทร์ มหะพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055 96 1925
wanamalin_nu@hotmail.com

นายวีระยุทธ ดอนเขียวไพร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055 96 1900
v_yut12@hotmail.com

หน่วยประชุมและพิธีการ

นางวนมาลินทร์ มหะพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055 96 1925
wanamalin_nu@hotmail.com

หน่วยอาคารสถานที่ และผลิตเอกสาร

นางวนมาลินทร์ มหะพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055 96 1925
wanamalin_nu@hotmail.com

นายสมนึก แสงอบ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

055 96 1917
somnukss@hotmail.com

นายวีระยุทธ ดอนเขียวไพร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055 96 1900
v_yut12@hotmail.com

นายชินวัตร อำคา

คนสวน

055 96 1917
chinawuta@nu.ac.th

หน่วยยานพาหนะ

นางวนมาลินทร์ มหะพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055 96 1925
wanamalin_nu@hotmail.com

นายณัฐโรจน์ พิษณุนาวิน

พนักงานขับรถ

055 96 1915
kitsanapi@nu.ac.th

หน่วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ

นายพิทักษ์พงษ์ เมฆาวรนันท์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

055 96 1923
pitakpongm@nu.ac.th

บุคลากร งานการเงิน คณะสังคมศาสตร์

(Finance)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน

นางปุณิกา ชูศรศิริกุล

นักวิชาการเงินและบัญชี

055 96 1918
som_ying9@hotmail.com

หน่วยการเงิน

นางปุณิกา ชูศรศิริกุล

นักวิชาการเงินและบัญชี

055 96 1918
som_ying9@hotmail.com

นางสาวรัตนา วันบู้

นักวิชาการเงินและบัญชี

055 96 1918
rattanaw@nu.ac.th

หน่วยบัญชี

นางสาวการะเกด บุญตั้ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

055 96 1918
karakedb@nu.ac.th

งานยุทธศาสตร์และบุคคล

(Strategic and Human Resource Management)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานยุทธศาสตร์และบุคคล

นางกมลรัตน์ เฟื่องปรางค์

นักวิชาการศึกษา

055 96 1922
kamonratf@nu.ac.th

หน่วยแผนยุทธศาสตร์และ การบริหารความเสี่ยง

นางพชรวรรธน์ นลินรัตนกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

055 96 1910
pacharawattn@nu.ac.th

นางกมลรัตน์ เฟื่องปรางค์

นักวิชาการศึกษา

055 96 1922
kamonratf@nu.ac.th

นางสาวมัตติกา โลกคำลือ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

055 96 1999
muttikal@nu.ac.th

หน่วยบุคคล

นางพรณภัทร เวียงห้า

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055 96 1999
Pornnapattraw@nu.ac.th

นางสาวมัตติกา โลกคำลือ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

055 96 1999
muttikal@nu.ac.th

นายกิตติ์ธเนศ สุริยพรศิริกุล

นักวิชาการศึกษา

055 96 1909
kritthanet@gmail.com

หน่วย Employment Unit

นางกมลรัตน์ เฟื่องปรางค์

นักวิชาการศึกษา

055 96 1922
kamonratf@nu.ac.th

นางสาวมัตติกา โลกคำลือ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

055 96 1999
muttikal@nu.ac.th

นายกิตติ์ธเนศ สุริยพรศิริกุล

นักวิชาการศึกษา

055 96 1909
kritthanet@gmail.com

หน่วยประชาสัมพันธ์

นายมณฑล จันทร์สว่าง

นักประชาสัมพันธ์

055 96 1916
monthonch@nu.ac.th

นายสุทธิศักดิ์ กิติคุณภิวัฒน์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

055 96 1923
sutthisakk@nu.ac.th

เลขาคณบดีและผู้บริหาร

นายกิตติ์ธเนศ สุริยพรศิริกุล

นักวิชาการศึกษา

055 96 1909
kritthanet@gmail.com

งานบริการการศึกษา

(Academic Service)

หัวหน้างานบริการการศึกษา

นางปิยะภา พิพัฒน์ศาสตร์

นักวิชาการศึกษา

055 96 1920
piyapap@nu.ac.th

ระดับ ปริญญาตรี

หน่วยสนับสนุนจัดการเรียนการสอน-หน่วยส่งเสริมด้านวิชาการ-หน่วยส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา

นายวันจักร รัตนชื่น

นักวิชาการศึกษา

055 96 1920
sansuneek@nu.ac.th

นางพรปวี ขุนวิมล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055 96 1920
sansuneek@nu.ac.th

ระดับ บัณฑิตศึกษา

หน่วยสนับสนุนจัดการเรียนการสอน-หน่วยส่งเสริมด้านวิชาการ-หน่วยส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา

นางปิยะภา พิพัฒน์ศาสตร์

นักวิชาการศึกษา

055 96 1920
piyapap@nu.ac.th

นางสาวบุษยพรรณ กองศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055 96 1920
bussayabhandak@nu.ac.th

หน่วยพัฒนาหลักสูตรและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

นางปิยะภา พิพัฒน์ศาสตร์

นักวิชาการศึกษา

055 96 1920
piyapap@nu.ac.th

นางพรปวี ขุนวิมล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055 96 1920
sansuneek@nu.ac.th

หน่วยสหกิจศึกษา

นางสาวบุษยพรรณ กองศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055 96 1920
bussayabhandak@nu.ac.th

หน่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นางเรณุกา หนูสอน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055 96 1925
resocnu@gmail.com , renukak@nu.ac.th

หน่วยติดตามและประเมินผล

นางเรณุกา หนูสอน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055 96 1925
resocnu@gmail.com , renukak@nu.ac.th

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา คณะสังคมศาสตร์

ภาควิชาจิตวิทยา

นางสาวจิราภร แสนทวีสุข

นักวิชาการศึกษา

055 96 1977
benz_haha@hotmail.com

ภาควิชาประวัติศาสตร์

นายกำพล กิ้กสันเทีย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055 96 1943
kampholk@nu.ac.th

นางสาวนภัสกร เหล่าวาณิชวัฒนา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055 96 1943
napasakornl@nu.ac.th

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

นางทัศนีย์ สวัสดิ์พาณิชย์

นักวิชาการศึกษา

055 96 1944
thatsanici@nu.ac.th

นางสาวสุชาดา เชื้อม่วง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055 96 1962
suchada_soc@hotmail.com

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

นางสกาวรัตน์ โชติรัตนศักดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055 96 1998
sakowruds@nu.ac.th

นายกิตติศักดิ์ เผ่าพันธุ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055 96 1978
phoapans@hotmail.com

สถานประชาคมอาเซียนศึกษา

นางสาวบุษยพรรณ กองศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055 96 1920
bussayabhandak@nu.ac.th

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านประชาคมอาเซียนศึกษา

นางสาวนันทรักษ์ เพ็งศิริ

นักวิชาการเงินและบัญชี

055 96 8674
nuntarukp@nu.ac.th

บุคลากรงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

(Studennts and Alumni Affairs)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

นายสิรภัทร เรืองวิริยะพงศ์

นักวิชาการศึกษา

055 96 1911
kajoo21@hotmail.com

หน่วยกิจการนิสิต
ระดับปริญญาตรี

นายสิรภัทร เรืองวิริยะพงศ์

นักวิชาการศึกษา

055 96 1911
kajoo21@hotmail.com

ระดับบัณฑิตศึกษา

นายพชร การะเกตุ

นักวิชาการศึกษา

055 96 1911
phasharak@gmail.com

หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์

นายพชร การะเกตุ

นักวิชาการศึกษา

055 96 1911
phasharak@gmail.com

หน่วยทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

นายสิรภัทร เรืองวิริยะพงศ์

นักวิชาการศึกษา

055 96 1911
kajoo21@hotmail.com

งานวิจัยและบริการวิชาการ

(Research and Academic Services)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ

นางนพมาศ อ่ำอำไพ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055 96 1924
nopphamata@nu.ac.th

หน่วยวิจัย

นางสาวภารดี อาจละสุทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055 96 1924
pharadeea@nu.ac.th

หน่วยบริการวิชาการ
บริการวิชาการสู่สังคม

นางนพมาศ อ่ำอำไพ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055 96 1924
nopphamata@nu.ac.th

บริการวิชาการเชิงพาณิชย์

นางสาวนันทรักษ์ เพ็งศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055 96 8674
nuntarukp@nu.ac.th

หน่วยวิเทศสัมพันธ์

นางสาวนันทรักษ์ เพ็งศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055 96 8674
nuntarukp@nu.ac.th

หน่วยห้องอ่านหนังสือ

นางสาวนวนุช โชติจรุง

บุคลากร

055 96 1913
nawanuchch@nu.ac.th

หน่วยวารสารสังคมศาสตร์

นางสาวจิราพร เพ็งลำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055 96 1912
jiraporn.meiji@gmail.com

งานพัสดุ คณะสังคมศาสตร์

(Supply Unit)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ

นางปภดา ยศฉิมพลี

นักวิชาการพัสดุ

055 96 1919
paphaday@nu.ac.th

หน่วยพัสดุ

นางปภดา ยศฉิมพลี

นักวิชาการพัสดุ

055 96 1919
paphaday@nu.ac.th

นายพงศกร เบ็ญจขันธ์

นักวิชาการพัสดุ

055 96 1919
pongsakornb@nu.ac.th

นางสาวโชติกา ลาวิณห์

นักวิชาการพัสดุ

055 96 1919
chotikal@nu.ac.th