นางพชรวรรธน์ นลินรัตนกุล

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์
โทร.055 96 1910 (pacharawattn@nu.ac.th)