บุคลากรสายสนับสนุนคณะสังคมศาสตร์

นางพชรวรรธน์ นลินรัตนกุล

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์
โทร.055 96 1910 (pacharawattn@nu.ac.th)