เอกสารประกอบการเรียนการสอน

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร

Special lecture


ดร.วัชรพล พุทธรักษา

Teaching materials

ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์

วิชาสถิติและคอมพิวเตอร์

วิชาเศรษฐกิจพอเพียง

วิชานโยบายเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

รองศาสตราจารย์ สุทธิชัย ยังสุข

รายวิชาปรัชญาเพื่อชีวิต

รายวิชา 001122 ปรัชญาชีวิต

รายวิชา 215211 ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล

รายวิชา 204319 ประวัติศาสตร์ชุมชนของภาคเหนือตอนล่าง

รายวิชา 204472 ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวและการโรงแรม

เอกสารประกอบการสอน ของ อาจารย์ดาริน คงสัจวิวัฒน์

รายวิชา 833341 การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย