ใต้ร่มราชพฤกษ์:
ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประชาคมโลกศึกษา (หลักสูตรสองภาษา)