สำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)

ขอเชิญบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่าน เข้าร่วมพิธีเปิดและรับฟังทิศทางการจัดทำแผน ในโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. (รายละเอียดตามหนังสือเชิญและกำหนดการที่แนบ) ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ท่านกรอกข้อมูลในแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ ตาม…

Read more
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)
โครงการ Fulbright Specialist Program: แบบจำลองสหประชาชาติ(Model United Nations – MUN)

โครงการ Fulbright Specialist Program: แบบจำลองสหประชาชาติ(Model United Nations – MUN)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมโครงการ Fulbright Specialist Program: แบบจำลองสหประชาชาติ (Model United Nations - MUN) KEYNOTE SPEAKER Dr. Robert Alan Dayley International…

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

Read more
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)

ขอเชิญบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่าน เข้าร่วมพิธีเปิดและรับฟังทิศทางการจัดทำแผน ในโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. (รายละเอียดตามหนังสือเชิญและกำหนดการที่แนบ) ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ท่านกรอกข้อมูลในแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ ตาม…

Read more
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)
โครงการ Fulbright Specialist Program: แบบจำลองสหประชาชาติ(Model United Nations – MUN)

โครงการ Fulbright Specialist Program: แบบจำลองสหประชาชาติ(Model United Nations – MUN)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมโครงการ Fulbright Specialist Program: แบบจำลองสหประชาชาติ (Model United Nations - MUN) KEYNOTE SPEAKER Dr. Robert Alan Dayley International…

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

Read more
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)

ขอเชิญบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่าน เข้าร่วมพิธีเปิดและรับฟังทิศทางการจัดทำแผน ในโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. (รายละเอียดตามหนังสือเชิญและกำหนดการที่แนบ) ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ท่านกรอกข้อมูลในแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ ตาม…

Read more
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)
โครงการ Fulbright Specialist Program: แบบจำลองสหประชาชาติ(Model United Nations – MUN)

โครงการ Fulbright Specialist Program: แบบจำลองสหประชาชาติ(Model United Nations – MUN)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมโครงการ Fulbright Specialist Program: แบบจำลองสหประชาชาติ (Model United Nations - MUN) KEYNOTE SPEAKER Dr. Robert Alan Dayley International…

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ NU Toastmasters Club ครั้งที่ 31

socsci@NU-Thailand is inviting you to a  MS Teams MeetingTopic: Naresuan Toastmasters Club Meeting No.31Time: May 12, 2022, 05:00 PM Join Zoom Meetinghttps://nu-ac-th.zoom.us/j/95122741579?pwd=aEtKbUFraEc4UGlEeEppc1EyWWpTQT09Meeting…

Read more
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ NU Toastmasters Club ครั้งที่ 31

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)

ขอเชิญบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่าน เข้าร่วมพิธีเปิดและรับฟังทิศทางการจัดทำแผน ในโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. (รายละเอียดตามหนังสือเชิญและกำหนดการที่แนบ) ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ท่านกรอกข้อมูลในแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ ตาม…

Read more
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)
โครงการ Fulbright Specialist Program: แบบจำลองสหประชาชาติ(Model United Nations – MUN)

โครงการ Fulbright Specialist Program: แบบจำลองสหประชาชาติ(Model United Nations – MUN)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมโครงการ Fulbright Specialist Program: แบบจำลองสหประชาชาติ (Model United Nations - MUN) KEYNOTE SPEAKER Dr. Robert Alan Dayley International…

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

Read more
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)

ขอเชิญบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่าน เข้าร่วมพิธีเปิดและรับฟังทิศทางการจัดทำแผน ในโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. (รายละเอียดตามหนังสือเชิญและกำหนดการที่แนบ) ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ท่านกรอกข้อมูลในแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ ตาม…

Read more
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)
โครงการ Fulbright Specialist Program: แบบจำลองสหประชาชาติ(Model United Nations – MUN)

โครงการ Fulbright Specialist Program: แบบจำลองสหประชาชาติ(Model United Nations – MUN)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมโครงการ Fulbright Specialist Program: แบบจำลองสหประชาชาติ (Model United Nations - MUN) KEYNOTE SPEAKER Dr. Robert Alan Dayley International…

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

Read more
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)

ขอเชิญบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่าน เข้าร่วมพิธีเปิดและรับฟังทิศทางการจัดทำแผน ในโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. (รายละเอียดตามหนังสือเชิญและกำหนดการที่แนบ) ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ท่านกรอกข้อมูลในแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ ตาม…

Read more
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)
โครงการ Fulbright Specialist Program: แบบจำลองสหประชาชาติ(Model United Nations – MUN)

โครงการ Fulbright Specialist Program: แบบจำลองสหประชาชาติ(Model United Nations – MUN)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมโครงการ Fulbright Specialist Program: แบบจำลองสหประชาชาติ (Model United Nations - MUN) KEYNOTE SPEAKER Dr. Robert Alan Dayley International…

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

Read more
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ