คณบดีคณะสังคมศาสตร์
IMG_8419

คณบดีคณะสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ

  +66 55 96 1901

napisaw@nu.ac.th

รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์
Putithada560-312

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ดร.พุธิธาดา เดชพิทักษ์

+66 5596 – 1903, 1974

ajngeg@hotmail.com

Udomporn_64-08

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล

+66 5596 1904

udompornt@hotmail.com

AJ_Artit

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช

+66 5596 1905

aixy1982@gmail.com

oratais

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและส่งเสริมพหุวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรไท โสภารัตน์

+66 5596 – 1987

soparat@hotmail.com, oratais@nu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์
pongsira_01

ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์

อาจารย์พงศ์ศิร คงแถวทอง

+66 5596 – 1964

pongsirak@nu.ac.th

chaipongs_01

ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์

ดร.ชัยพงษ์ สำเนียง

+66 5596 – 2230

chaipongs@nu.ac.th

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์
S__94494726

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
คณะสังคมศาสตร์

นางพชรวรรธน์ นลินรัตนกุล

+66 5596 1910

pacharawattn@nu.ac.th