ผู้บริหาร คณะสังคมศาสตร์

คณบดีคณะสังคมศาสตร์
IMG_8419

คณบดีคณะสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ

  +66 55 96 1901

napisaw@gmail.com

รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์
IMG_8212

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทะสี

+66 5596 1902

wichiansi@gmail.com

Udomporn_64-08

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล

+66 5596 1904

udompornt@hotmail.com

AJ_Artit

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช

+66 5596 1905

aixy1982@gmail.com

Putithada560-312

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและส่งเสริมพหุวัฒนธรรม

ดร.พุธิธาดา เดชพิทักษ์

+66 5596 – 1903, 1974

ajngeg@hotmail.com

ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์
Weeraw560-312

ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วีระ หวังสัจจะโชค

+66 5596 – 1994

weeraw@nu.ac.th

oratais

ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรไท โสภารัตน์

+66 5596 – 1987

soparat@hotmail.com, oratais@nu.ac.th

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์
paw_500x500

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
คณะสังคมศาสตร์

นางพชรวรรธน์ นลินรัตนกุล

+66 5596 1910

pacharawattn@nu.ac.th