ผู้บริหาร คณะสังคมศาสตร์

คณะผู้บริหาร
IMG_8419

คณบดีคณะสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ

  +66 55 96 1901

napisaw@gmail.com

IMG_8212

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทะสี

+66 5596 1902

wichiansi@gmail.com

IMG_8228

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล

+66 5596 1904

udompornt@hotmail.com

AJ_Artit

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช

+66 5596 1905

aixy1982@gmail.com

ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วีระ หวังสัจจะโชค

+66 5596 – 1994

weeraw@nu.ac.th

paw_500x500

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
คณะสังคมศาสตร์

นางพชรวรรธน์ นลินรัตนกุล

+66 5596 1910

pacharawattn@nu.ac.th