| Faculty of Social Sciences: Naresuan University
| ข่าวประชาสัมพันธ์
“โฮจิมิงห์ในเมืองไทย”
วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 13.00 น. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดเสวนาวิชาการ เข้าใจตัวเอง หัวข้อ "โฮจิมิงห์ในเมืองไทย" โดย อ.สุริยา คำหว่าน อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ...
การประชุมวิชาการระดับชาติ ของสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9
วันนี้ (29 มกราคม 2559) เวลา 09.00 น. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและหารือเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆในการประชุมวิชาการระดับชาติ ของสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “พลังมนุษยศาสตร์ พลังสังคมศาสตร์ พลังแห่งความสุขที่ยั่งยืน” ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ...
ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ
วันนี้ (28 มกราคม 2559) เวลา 13.30 น.ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและสังคมวิทยา ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" และ ดร.วัชรพล ...
| ประกาศ / กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์
| หลักสูตรที่เปิดสอน
|ผลงานวิจัย หนังสือ บทความ และรางวัลต่างๆ ของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์
|นิสิตและศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะสังคมศาสตร์

|มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

WWW.AUTONOMY.NU.AC.TH