| Faculty of Social Sciences: Naresuan University
| ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าวิจัย หัวข้อ การทำสารบัญด้วยโปรแกรม Microsoft Word
วันนี้ (14 กันยายน 2558) เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าวิจัย หัวข้อ การทำสารบัญด้วยโปรแกรม Microsoft Word ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ ที่กำลังจะเริ่มต้นทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีในปีการศึกษาหน้า โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา ...
กำหนดการรับเข้าศึกษาต่อ ม.นเรศวร (โควต้าภาคเหนือ 59)
น้องๆ ม.6 รู้ยัง!!! กำหนดการรับเข้าศึกษาต่อ ม.นเรศวร (โควต้าภาคเหนือ 59) ประเภทรับตรง/โครงการพิเศษ มาแล้วจ้า http://www.atmornor.com/nu-quota-59/ ...
โครงการพิธีไหว้ครูคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 18.00 น.ที่ผ่านมา คณะสังคมศาสตร์จัดโครงการพิธีไหว้ครูคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นิสิตใหม่คณะสังคมศาสตร์ได้ตระหนักและระลึกถึงพระคุณของครู-อาจารย์ ผู้ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้กับนิสิต รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของสังคมไทย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ...
| ประกาศ / กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์
| หลักสูตรที่เปิดสอน
|ผลงานวิจัย หนังสือ บทความ และรางวัลต่างๆ ของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์
|นิสิตและศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะสังคมศาสตร์

|มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

WWW.AUTONOMY.NU.AC.TH