รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ดร.สุรเดช ประยูรศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล พุทธรักษา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมด้วยนางสกาวรัตน์ โชติรัตนศักดิ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์ ร่วมต้อนรับผู้บริหารจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญฤทธิ์ โอมณี (คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย) รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ฆังฆะ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลดารา เพียรเจริญ (รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราวุฒิ ดวงศิริ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย) ในพิธีลงนาม โครงการความร่วมมือภายในประเทศระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมนเรศวร 310 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในด้านบุคลากรและทรัพยากรเพื่อสนับสนุนพันธกิจของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม องค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานสากล รวมถึงการสร้างความร่วมมือ ในการจัดฝึกอบรมสัมมนา ให้แก่ บุคลากร นิสิต และนักศึกษาของทั้งสองสถาบันและผู้สนใจทั่วไปในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวิชาการและวิจัยและกิจกรรมด้านอื่น ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน