สถานประชาคมอาเซียนศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จัดโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Sufficiency Economy Philosophy (SEP): A Model of Sustainable Empowerment in a Resilient “Glocal” (Global and Local) Community โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในหลักการและความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ในการสร้างความยั่งยืนและการพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชนทั้งในระดับโลกและระดับท้องถิ่น ให้กับตัวแทนนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ จากต่างประเทศ จำนวน 20 คน ประกอบด้วย อินโดนีเซีย ยูกันดา เคนยา โอมาน กานา อียิปต์ ปานามา ภูฏาน คอซอวา กัมพูชา ลาว จอร์แดน จอร์เจีย และบังกลาเทศ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรม โดยมีนางสาวพัชรา โกศินานนท์ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านทุน กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการอบรมในครั้งนี้ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2567 ณ ห้องนครสวรรค์ ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก

าพกิจกรรมทั้งหมด