ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวรที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หัวข้อ

“การใช้ AI กับการวิจัยสายสังคมศาสตร์อย่างมีจริยธรรม”

ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องปราบไตรจักร 216 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
และระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
(Meeting ID: 827 600 6102 Passcode: fssnu)

วิทยากรโดย ดร.สุขยืน เทพทอง
ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ การวิจัย และการพัฒนาองค์การด้วย AI

Highlights
– รู้จัก AI การสร้าง Prompts
– ทบทวนวรรณกรรม Plagiarism Paraphrase
– การจัดทำรายงาน บรรณานุกรม บทคัดย่อ บทความวิชาการด้วย AI

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่
https://forms.office.com/r/KEUVCTfc0m
หรือตาม QR code

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยวิจัย งานวิจัยและบริการวิชาการ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร(คุณนพมาศ อ่ำอำไพ)
เบอร์ภายใน 0-5596-1924

***ผู้เข้าร่วมโครงการควรนำโน๊ตบุ๊ค หรือแท็บเล็ตมาใช้ในการอบรม***