ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมต้อนรับกงสุลใหญ่ Lisa A. Buzenas กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ และทีมงาน ในโอกาสเดินทางมาหารือแนวทางในการพัฒนาด้านต่างๆ ร่วมกัน พร้อมทั้งให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “US foreign policy towards the Greater Mekong Subregion” ซึ่งเป็นการบรรยายถึงบทบาทและนโยบายต่างๆ ของสหรัฐอเมริกากับการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (ยูนนาน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม การเกษตร และบริการ สนับสนุนการจ้างงาน และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางเทคโนโลยีและการศึกษาระหว่างกัน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถรวมทั้งโอกาสทางเศรษฐกิจในเวทีการค้าโลก ส่งเสริมความปรองดองและความมั่งคั่งของอนุภูมิภาค รวมถึงความพยายามในการลดปัญหาความยากจนและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตภูมิภาค ทั้งนี้จัดขึ้นในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพกิจกรรมทั้งหมด