ใต้ร่มราชพฤกษ์:

หน่วยทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการวัฒนธรรมกรีน “ตระหนักรู้ คิดก่อนใช้ ใส่ใจพลังงาน” ให้กับนิสิตและบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจในเรื่องของพลังงาน และการสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการทำงานร่วมกัน รวมถึงส่งเสริมการนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งสามารถช่วยสร้างความยั่งยืนในการใช้พลังงานและสร้างสังคมที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรไท โสภารัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและส่งเสริมพหุวัฒนธรรม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมพร้อมกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “ตระหนักรู้ คิดก่อนใช้ ใส่ใจพลังงาน” โดยจัดขึ้นในวัน พฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร