ใต้ร่มราชพฤกษ์:

เตรียมพบกับงานอ่านเปิดโลก (ครั้งที่ 7)

อ่านชีวิตสังคมไทย: ผ่าน “ร่างกาย” การปฏิวัติ 2475

ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 12.30 – 16.30 น.
ณ ห้อง Main Conference และ ห้อง Auditorium อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOM) มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • 12.30 – 13.00 น. ​​ – เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
 • 13.00 – 15.00 น. – การเสวนาทางวิชาการอ่านเปิดโลก หัวข้อ “อ่านชีวิตสังคมไทย: ผ่าน “ร่างกาย” การปฏิวัติ 2475”

วิทยากร:

 • ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อนุสรณ์ อุณโณ
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรกนก เอี่ยมละออ
  นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดำเนินรายการ

 • บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล
  ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หมายเหตุ : รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการเสวนา